ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปั้นของเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมป์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปั้นของเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมป์
นักวิจัย : ขนบพร วัฒนสุขชัย
คำค้น : การศึกษาปฐมวัย , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , ศิลปกรรมของเด็ก , การปั้น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุลักษณ์ ศรีบุรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740306276 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11656
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปั้นของเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมบ์ โดยเน้นการศึกษาในเรื่องระยะการปั้น วิธีการสร้าง และลักษณะการตกแต่งการปั้น กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบุญฤดี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2544 จำนวน 30 คน เด็กทั้งหมดมีอายุเฉลี่ย 5 ปี 4 เดือน ใช้การเก็บผลงานทั้งหมด 3 ครั้ง มีจำนวนผลงานทั้งหมด 90 ชิ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการปั้น 2) แบบคำสั่งงานปั้น 3) แบบวิเคราะห์งานปั้น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเกณฑ์พัฒนาการด้านการปั้นของ แคลร์ โกลอมบ์ 4) แบบสัมภาษณ์ประกอบพฤติกรรมการปั้น 5) แบบสังเกตประกอบพฤติกรรมการปั้น ผลการวิจัยพบว่า ผลการปั้นของเด็กส่วนมากเป็นไปตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมบ์ มีรายละเอียดดังนี้ 1) เด็กส่วนมากปั้นแบบผสมคือ มีลักษณะของการปั้นที่ผสมผสานกันระหว่างการปั้นแบบยืน ลอยตัว และการปั้นแบบแผ่นระหว่างลักษณะ 2 มิติแบบเดิม และ 3 มิติที่มีลักษณะของโครงสร้าง และความสมดุลที่เหมือนจริงมากขึ้น 2) วิธีการสร้างหรือการขึ้นรูปร่างในการปั้นของเด็กส่วนมาก ใช้วิธีนำมาต่อกัน 3-4 ส่วนคือ นำหัวมาต่อในส่วนบน แนวตั้งมีรายละเอียดของรูปทรง แขน ขาที่ชัดเจน และมีการปั้นที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ส่วนวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือ การปั้นแบบกลม ลอยตัวมีลักษณะเป็นทรงรี ยาว รูปร่างที่ปั้นไม่มีความแตกต่างกัน 3) ลักษณะการตกแต่งการปั้น พบว่าเด็กส่วนมากใช้การนำรายละเอียดย่อยมาติดมากที่สุด และมีการตกแต่งในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น นอกจากการปั้นของเด็กจะเป็นแบบผสมตามลำดับขั้นของพัฒนาการตามปกติแล้ว การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมในการปั้นพบว่า เด็กส่วนมากมีประสบการณ์ในการปั้นคนด้วยดินน้ำมันมาก่อน เด็กส่วนมากจะชอบใช้ดินน้ำมันสีเหลืองในการปั้น และชอบปั้นผลไม้มากที่สุด นอกจากนี้เด็กยังมีความต้องการอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองปั้น ซึ่งเด็กจะใช้เวลาในการปั้นโดยเฉลี่ย 20 นาที

บรรณานุกรม :
ขนบพร วัฒนสุขชัย . (2544). การศึกษาการปั้นของเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมป์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนบพร วัฒนสุขชัย . 2544. "การศึกษาการปั้นของเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมป์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนบพร วัฒนสุขชัย . "การศึกษาการปั้นของเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมป์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ขนบพร วัฒนสุขชัย . การศึกษาการปั้นของเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมป์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.