ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : ทวัช บุญแสง
คำค้น : ครูสังคมศึกษา , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิททยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741703619 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11652
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อศึกษาสมรรถภาพในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการปฏิบัติ 2 ) เพื่อศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาในด้านความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการปฏิบัติ 3 ) เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามกับตัวอย่างประชากรที่เป็นครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร จำนวน 360 คน และสัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต และแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่า 1. ครูสังคมศึกษาที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เห็นว่าตนเองมีสมรรถภาพน้อยในด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ และมีสมรรถภาพมากในด้านคุณลักษณะ 2. ครูสังคมศึกษาที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะ และด้านทักษะการปฏิบัติมากทั้ง 3 ด้านโดยเฉพาะมีความต้องการด้านความรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ การทำโครงงานประวัติศาสตร์ และทักษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป CAI ประกอบการสอนประวัติศาสตร์มากที่สุด3. แนวทางในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ด้านครูผู้สอน ครูควรศึกษาตำราประวัติศาสตร์เอกสารต่าง ๆ เข้ารับการอบรม สัมมนา ทดลองใช้วิธีสอนแบบ ต่าง ๆ ศึกษาแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ 2. ด้านผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสนับสนุนครูผู้สอนประวัติศาสตร์ในการ อบรม สัมมนา และ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งครูไปศึกษาดูงาน เชิญวิทยากร จัดหาหนังสือใหม่ ๆ ผลิตสื่อการเรียน การสอน 3. ด้านหน่วยงานหลักที่เป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ คือ กรมศิลปากร จัดโครงการอบรม ทัศนศึกษาตามแหล่งประวัติศาสตร์ให้แก่ครูสอนประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูล จัดทำสื่อ พิมพ์เผยแพร่ ตำรา เอกสาร และเตรียมจัดวิทยากรรับเชิญตามโรงเรียนต่าง ๆ

บรรณานุกรม :
ทวัช บุญแสง . (2544). การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวัช บุญแสง . 2544. "การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวัช บุญแสง . "การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ทวัช บุญแสง . การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.