ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี
นักวิจัย : สราพรรณ พจน์ชนะชัย
คำค้น : เหล็กเส้น , ดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโตรสโคปี , รังสีแกมมา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740315313 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคสำหรับการตรวจสอบเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี ระบบที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยต้นกำเนิดรังสีซีเซียม-137 ความแรง 5 มิลลิคูรี ซึ่งวางทำมุมฉากกับหัววัดรังสีบิสมัทเจอร์มาเนต ลำรังสีตกกระทบถูกบังคับให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 มิลลิเมตร ส่วนหัววัดรังสีถูกกำบังรังสีเฉพาะด้านข้าง เพื่อให้รังสีแกมมากระเจิงจากชิ้นงานสามารถเข้าสู่ด้านหน้าของหัววัดรังสีจากมุมต่าง ๆ กัน ได้ทำการทดสอบเทคนิคนี้กับตัวอย่างเสาคอนกรีตขนาด 20 ซม.x20 ซม.x20 ซม. ซึ่งมีเหล็กเส้นอยู่ที่มุมทั้งสี่ ผลการวิจัยพบว่า ผลรวมของดิฟเฟอเรนเชียลสเปกตรัมเปลี่ยนแปลงตามขนาดและตำแหน่งของเหล็กเส้นที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีและหัววัดรังสี นอกจากนี้ยังพบว่าผลรวมของดิฟเฟอเรนเชียลสเปกตรัมเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของเหล็กที่หายไป งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าสามารถออกแบบเครื่องมือชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้เทคนิคนี้สำหรับการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลาย

บรรณานุกรม :
สราพรรณ พจน์ชนะชัย . (2544). การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สราพรรณ พจน์ชนะชัย . 2544. "การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สราพรรณ พจน์ชนะชัย . "การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สราพรรณ พจน์ชนะชัย . การตรวจสอบการกัดกร่อนของเหล็กเส้นในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงสเปกโทรสโคปี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.