ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : วงเดือน สุวรรณศิริ
คำค้น : วัฒนธรรมการศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ก่อนประถมศึกษา) , การศึกษาขั้นก่อนประถม -- ไทย -- สุพรรณบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสภาพรรณ ชยสมบัติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9745731846 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านวิธีการปลูกฝังวัฒนธรรมทั้ง 5 วิธี ได้แก่ 1) การเป็นแบบอย่างของครู 2) การให้เด็กฝึกปฏิบัติ 3) การจัดสภาพแวดล้อม 4) การให้เด็กพบเห็นแบบอย่างที่ดี 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตกับตัวอย่างประชากรครูผู้สอนชั้นอนุบาล จำนวน 294 คน ผลการวิจัย จากแบบสอบถามพบว่า 1) การเป็นแบบอย่างของครูอยู่ในระดับมาก(X = 3.08) 2) การให้เด็กฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมาก(x = 3.07) 3) การจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง(X = 1.96) 4) การให้เด็กพบเห็นแบบอย่างที่ดีอยู่ในระดับปานกลาง(X = 1.54) 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง(X = 2.12) จากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่าวิธีการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ใช้มากคือ การให้เด็กฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเป็นแบบอย่างของครู ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังวัฒนธรรมที่พบมากจากการตอบแบบสอบถามคือขาดสื่อ และอุปกรณ์การสอนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม(ร้อยละ 67.3) รองลงมา คือ มีครูอนุบาลไม่เพียงพอ (ร้อยละ 61.6 ) จากแบบสอบถามปลายเปิดพบว่า ครูอนุบาลไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและไม่มีความรู้ในการสอดแทรก วัฒนธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน

บรรณานุกรม :
วงเดือน สุวรรณศิริ . (2539). สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงเดือน สุวรรณศิริ . 2539. "สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงเดือน สุวรรณศิริ . "สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วงเดือน สุวรรณศิริ . สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.