ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
นักวิจัย : เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์
คำค้น : ไฟฟ้าแรงสูง , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , จีเนติกอัลกอริทึม , ดิสชาร์จ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำรวย สังข์สะอาด , เอกชัย ลีลารัศมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740305377 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11617
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิทยานิพนธ์นี้เป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบโปรแกรมการรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วน (PD) ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงให้มีความสามารถในการจำแนกรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนได้อัตโนมัติ โดยเริ่มจากการจำลองลักษณะของการเกิด PD แบบต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น โคโรนา ดีสชาร์จภายนอก และดีสชาร์จภายใน จากนั้นทำการตรวจวัดและคำนวณค่าคุณลักษณะที่สำคัญเก็บไว้ในฐานข้อมูล ในการคำนวณค่าคุณลักษณะจะใช้วิธีสถิติ ซึ่งคำนวณการกระจายขนาดของ PD เฉลี่ยตามมุมเฟสของแรงดัน และการกระจายจำนวนครั้งที่เกิด PD ซ้ำตามมุมเฟสแรงดัน) ร่วมกับวิธีแฟรกตัล ซึ่งคำนวณจากการกระจาย (ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ PD(q), มุมเฟสของแรงดันทดสอบ (phi) และจำนวนครั้งที่เกิด PD ซ้ำ (n)) จะได้พารามิเตอร์รวมทั้งหมด 13 ค่า โดยพารามิเตอร์ทั้ง 13 ค่านี้จะนำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และจดจำรูปแบบของการเกิด PD คือ เป็นตัวนำเข้าข้อมูลของนิวรอลเน็ทเวิร์ค จากนั้นจะทำการสอนให้ระบบเกิดการเรียนรู้โดยใช้นิวรอลเน็ทเวิร์คและเจนเนติกอัลกอริทึม โดยนำเจนเนติกอัลกอริทึมมาปรับค่าน้ำหนักให้กับตัวนิวรอลเน็ทเวิร์ค จากผลการทดสอบกับอุปกรณ์ที่เกิดความผิดพร่อง พบว่าสามารถแยกแยะลักษณะการเกิด PD ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างถูกต้องมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์ . (2544). การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์ . 2544. "การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์ . "การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
เกวริน วิเศษจินดาวัฒน์ . การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.