ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : อารีรัตน์ โกสิทธิ์
คำค้น : Mass Transportation , Proficiency , satisfaction , Tourists , Transportation , Transportation Efficiency , การจัดการท่องเที่ยว , จังหวัดเชียงราย , ปัญหาและมาตรการทางกฎหมาย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG48O0021 , http://research.trf.or.th/node/3055
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม รวมทั้งงานศิลปะจากกลุ่มศิลปินทั้งหลาย จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ นับได้ว่าจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพที่สูงในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดเชียงราย อย่างไรก็ตาม จากกระแสการหลั่งไหลของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการและมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของอาหารหรือสินค้าที่ขายแก่นักท่องเที่ยว ปัญหาการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่เป็นระเบียบ ทำให้บดบังทัศนียภาพ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดระบบการขนส่งมีการโก่งราคาค่าโดยสารแก่นักท่องเที่ยว ปัญหาความเสื่อมโทรมที่จะเกิดจากแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาการจัดการกับขยะมูลฝอยหรือน้ำเสียจากสถานบริการหรือโรงแรมต่างๆ รวมถึงปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น เพื่อที่จะขจัดปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและรวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงสภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต The research, The Efficiency of Land Transportation in Chiang-Rai Province, aims to study problems of the mass transportation system of Chiang Rai, as well as to investigate the pattern and the system of transportation that will efficiently support tourism industry in the province. The questionnaire method was used to gather data from 430 respondents who are Thai and foreign tourists, the transportation providers in Muang District, Mae Sai District, and Chiang Saen District. In addition, the method of interviewing was also used to collect data from 15 government offices and in-charge- people in those areas. The research’s findings point out that the land transportation in Chiang-Rai Province has some service problems. Among these problems, some of them need to be solved urgently, such as the poor condition and the insufficiency of buses and facilities, the staff’ s service quality, the traffic congestion within the bus stations, and the non-standardized fare rate. The questionnaire’s results also show the respondents’ suggestions in improving those problems including slightly raising the fare rate to make the service better. As for the transportation system’s efficiency and appropriateness in supporting the province’s tourism, it is found that Thai and foreign tourists and residents of those three districts think that both aspects are in average level. On the contrary, the transportation service providers view that the system has a high level of efficiency and a high level in appropriateness in assisting the growth of tourism. Finally, it is interesting that there is a gap between the customers’ expectation on the service quality and their perceived quality. Thai is, most of them have a high to a very high level of the expectation while they get only average level of the service.

บรรณานุกรม :
อารีรัตน์ โกสิทธิ์ . (2551). ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อารีรัตน์ โกสิทธิ์ . 2551. "ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อารีรัตน์ โกสิทธิ์ . "ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
อารีรัตน์ โกสิทธิ์ . ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.