ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปา จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปา จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
คำค้น : จังหวัดเชียงราย , ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยว , สปา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG48O0033 , http://research.trf.or.th/node/3041
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการต่อ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อทราบความต้องการของ นักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เป็น การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือตำราที่เกี่ยวช้อง ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ลักษณะการดำเนินงานขององค์ประกอบภาคธุรกิจโดยได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินได้รับใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง และผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง หรือมีการประกอบกิจการเป็นเวลานาน กลุ่มที่ 2 นักท่องเที่ยว โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ ความ เชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 400 คน (ค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5) และ ชาวต่างประเทศ 100 คน (ค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 10) และกลุ่มที่ 3 ผู้สนับสนุน ภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หน่วยธุรกิจบริการ สำนักงานจังหวัด และ กรมพัฒนาแรงงานฝีมือจังหวัดเชียงราย ศักยภาพของธุรกิจสปาในเชียงราย โดยสามารถจัดประเด็นได้ดังนี้ 1. ด้านผู้ให้บริการ ประเภทสถานบริการสปาในจังหวัดเชียงราย ส่วนมากเป็น แบบ Resort/hotel Spa มีจำนวนมากที่สุด คือจำนวน 6 แห่ง แต่ขณะทำการศึกษา มี 1 แห่งปิด ชั่วคราว เนื่องจากเป็นช่วง Low season และเป็นแบบ น้ำพุร้อน ,Amenity Spa, Day Spa, Destination Spa ซึ่งเปิดบริการเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลเพื่อนแบบกายภาพบำบัด การนวด และอบสมุนไพร และแบบ Salon Spa ซึ่งส่วนมากพัฒนามาจากร้านเสริมสวย และมีเพียง 3 แห่ง ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงสาธารณสุข อีกประมาณ 16 แห่ง อยู่ระหว่างการ เตรียมการ ซึ่งส่วนใหญ่ยินดีต่อการกำหนดมาตรฐานภาครัฐ การที่ผู้ประการสปามีจำนวนน้อย แต่ละแห่งได้มีการวางตำแหน่งทางธุรกิจและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยขึ้นอยู่กับความชอบของ เจ้าของธุรกิจและสภานภาพทางการเงิน โดยจะพยายามสร้างวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ เฉพาะตัว จากการที่มีจำนวนผู้ให้บริการน้อย และมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ทำให้ ผู้ประกอบการสามารถกำหนดรูปแบบ การวัตถุประสงค์การให้บริการตามความพอใจ แต่พนักงาน ผู้ให้บริหาร ซึ่งมักคนท้องถิ่นยังขาดทักษะ แต่จังหวัดเชียงรายได้มีสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิต ฝีมือแรงงานระดับพื้นฐานได้ แต่ขาดฝีมือแรงงานระดับสูง ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ที่จะจัดอบรมทั้งในและนอกจังหวัด ทำให้ต้องลงทุนด้านการศึกษา และค่าเดินทาง ทำให้ต้นทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการสปาซึ่งส่วนมาก มีความรู้ และเช้าใจ ในการให้บริการและยินดีที่จะเข้าระบบมาตราฐานสปา ของกระทรวงสาธารณสุข 2. ภาพรวมของธุรกิจสปาได้รับการส่งเสริมอย่างมากจากภาครัฐบาลมีหน่วยงาน ประสานงานด้านความร่วมมือและการถ่ายทอดด้านความรู้อยู่เสมอ มีการก่อตั้งชมรมสปา รวมตัว เป็นกลุ่ม (Cluster) เพื่อการพัฒนาธุรกิจการบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบจากธุรกิจสปา นวด และ ผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร 3. จากแบบสอบถาม เพื่อประเมินศักยภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ ทำ ให้ผู้รับบริการชาวไทยมีความรู้สึกพึงพอใจน้อยกว่าความดาดหวัง ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาว ต่างประเทศ มีความรู้สึกพึงพอใจเกินกว่าความคาดหวัง 4. ความพร้อมของผู้ประกอบการสปาในจังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาการจัดการ ภายในหน่วยธุรกิจสปาจากลูกโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) พบว่า 1. การจัดซื้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจาก จังหวัดอื่นได้แก่ กรุงเทพ หรือเชียงใหม่ ซึ่งมีราคาถูกกว่าและมีหลากหลายมากกว่า 2. เนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกัน ทำให้ระบบการคมนาคม สาธารณะไม่สะดวก แต่บริษัทนำเที่ยวและให้บริการรถเช่ามีจำนวนมาก ดังนั้นหากมีการร่วมมือ ในลักษณะแบ่งทรัพยากรร่วมกันจะช่วยเอื้ออำนวยประโยชน์ 5. ธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงรายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจสปา ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานสถานบริการ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14 ถือว่าน้อย ซึ่งเป็นเพราะอยู่ระยะ เริ่มต้น แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีปฏิบัติและยังอยู่ระหว่างการของยื่นขอใบรับรอง ในทุกด้าน ของการพิจารณามาตรฐานสปา ได้แก่ ด้านสถานประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา ด้าน ผู้ให้บริการ ด้านความปลอดภัย ส่วนใหญ่เป็นสปาเพื่อเพิ่มคุณค่าของโรงแรมและรีสอร์ทนั้น มีการ ลงทุนสูง ซึ่งผู้ประกอบการก็พร้อมและยินดีที่จะส่งเสริมบุคลากรและปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานตามที่รัฐบาลจะกำหนด 6. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ให้ความสำคัญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และด้านความ ปลอดภัย มีความต้องการรับบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อการบำบัด โดยอาศัยหลักการของ ไทย เช่นการนวดไทย การใช้วิถีของไทย สมุนไพรไทย ธุรกิจสปาจึงควรสร้างรูปแบบการบริการส ปาควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์สปาไทย และนักท่องเที่ยวต่างประเทศตระหนักถึงความปลอดภัย และได้รับการรับรองเรื่องการให้บริการ 7. ธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงราย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ควรเป็นแบบ Day spa ที่ การใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพื่อการบำบัด และเข้าถึงได้สะดวก สำหรับ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ควรเป็นแบบ Resort/ hotel spa ซึ่งต้องพิถีพิถันกับสถานที่การ ตกแต่ง เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการสร้างลักษณะการให้บริการที่มีเอกลักษณ์ และแบ่งระดับของ การให้บริการที่ชัดเจน The purposes of this qualitative and survey research were aimed at 1) studying the potential of spa entrepreneurs for spa tourism promotion in Chiang Rai provinece and 2) seeking out the tourists demand for spa service of the entrepreneur. According to the data collecting for this research, in-dept interview, participatory observation and questionnaires were used as a major tool. The study samplings consisted of 1) the Spa entrepreneurs with and without certified health spa those guaranteed by the ministry of public health 2) the related supporting organizations such as Chiang Rai provincial health office, business service unit of the provincial office and the division of skill development of Chiang Rai, ministry of labour, and 3) 400 Thai tourist (at ∝ = 0.95 ,error 5%) and 100 non - Thai tourist (at ∝ = 0.95 ,error10%). The research results were as the followings: 1. Entrepreneur: Spa service providers were mostly available at the resort and hotel spa (6 places and 1 closed for a while because of low season period), hot-spring spa, day spa, destination spa that most of them operation at the hospital for physical therapy, massage and herbal sauna but there are only 3 approved by Ministry of Publish Health and others are under processing. The service of Spa in each establishment may by different based on the owner’s preferences and the financial status. Thus, they have clearly set up their marketing positioning, Most of them were well-being to participate both academic and activities but under constant variable: cost. 2. The overview of Spa business have been supported and promoted by government, which niche local officer aimed to group as cluster to cooperation among organizations, they tried to establish the official spa association with the beyond relationship to related firm such as herbal industry or massage industry to set up a spa consortium and distribution knowledge to the members, 3. Thai tourists have less satisfaction while non-Thai tourists were exceeding expectation of the spa services. 4. The readiness of Spa Entrepreneurs for Spa Tourism showed into Value chain model results as the followings; 1. Inbound material: the equipment and spa products were very expensive in Chiang Rai, thus, spa entrepreneurs must purchase from outside of province. 2. Because of the variety of tourism destinations and lack of transportation made inconvenience. 5. There were 3 spa business which operations had met the standard requirement of ministry of publish health (14 percent) but most establishment has spa due to the owner want to raising up the value of property 6. The international tourists have considered spa according to its safety and product standard while Thai tourists prefer spa as of health reason which should come along with Thai spa products. 7. The establishments have their target group, they should consider the safety, the product quality and sanitary of the establishment while who has targeted group as Thai tourists, the solution should be Day spa, and international tourists should be Resort/ hotel spa. The research states that, the spa establishments should have unique service and categorize clearly level of services

บรรณานุกรม :
สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง . (2551). ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปา จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง . 2551. "ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปา จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง . "ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปา จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง . ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปา จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.