ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน
นักวิจัย : สถาปนา จุณณวัตต์
คำค้น : การจูงใจ (จิตวิทยา) , วิทยุกระจายเสียง , รายการวิทยุ , การมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740301584 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาแรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน และโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 395 ชุด การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จำนวน 10 คน และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ไคสแควร์ และแกมมา เพื่อนำมาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม โดยใช้ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาด้านการตระหนักถึง ปัญหาเกิดขึ้นร่วมกันในสังคม การตอบสนองความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม และการตอบสนองความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม ในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนแรงจูงใจด้านการตอบสนองความต้องการได้รับการยกย่อง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรม ของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และพบว่า กลุ่มสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน เกิดขึ้นโดยมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีการร่วมกิจกรรมในรายการวิทยุมากกว่ากิจกรรมภายนอกรายการ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกจะเกิดขึ้นน้อย แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแนบแน่นและผูกพัน เหมือนเป็นญาติพี่น้อง มีการแสดงน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการตัดสินใจร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ ระดับความพึงพอใจของสมาชิกแต่ละคน

บรรณานุกรม :
สถาปนา จุณณวัตต์ . (2544). แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถาปนา จุณณวัตต์ . 2544. "แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถาปนา จุณณวัตต์ . "แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สถาปนา จุณณวัตต์ . แรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.