ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : แสงชัย พฤกษารัตนนนท์
คำค้น : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , ที่อยู่อาศัย , พยาบาล , สวัสดิการในโรงพยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต จุลาสัย , วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740303587 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11592
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

โดยทั่วไปบุคลากรด้านการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นสตรี ทำงานแบบต่อเนื่องและเข้า-ออกเวรกลางดึก เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ โรงพยาบาลจะจัดที่พักอาศัยให้ในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยในโรงพยาบาลจึงมีความสะดวกสบาย กลายเป็นที่อยู่อาศัยถาวรไป เกิดเป็นปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อเกษียณอายุทำงาน การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่อยู่อาศัย ของบุคลากรด้านการพยาบาล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการสำรวจข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญโดยวิธี Crosstabulation ในปี พ.ศ. 2541 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีบุคลากรด้านการพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 2,758 คน เป็นกลุ่มที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาล 47.2% และกลุ่มที่อยู่อาศัยภายนอกโรงพยาบาล 52.8% ผู้ที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาล มีที่อยู่อาศัยนอกโรงพยาบาล 58.4% อีก 41.6% ไม่มีที่อยู่อาศัยนอกโรงพยาบาล ในด้านปัญหาที่อยู่อาศัยโดยรวม พบว่า บุคลากรมีปัญหาที่อยู่อาศัย เท่ากับ 39.5% ส่วนผู้ที่ไม่มีปัญหาที่อยู่อาศัย 60.5% ทั้งผู้ที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาที่อยู่อาศัย มีความต้องการช่วยเหลือสวัสดิการรูปแบบ เงินทุนเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย 62.5% เพื่อซ่อมแซมต่อเติมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ (ในที่ดินเดิม) 34.7% และมีเพียงรูปแบบเช่า 2.8% ผลการวิจัยยังพบว่า บุคลากรที่มีความต้องการสวัสดิการเงินทุน เพื่อซื้อหรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุดคือ กลุ่มบุคลากรพยาบาลโสด ที่อายุไม่เกิน 30 ปี อายุการทำงาน 6-10 ปี ระดับเงินเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท/เดือน รายได้รวมของครอบครัวมากกว่า 35,000 บาท/เดือน สำหรับกลุ่มที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีความต้องการให้โรงพยาบาลจุฬาฯ ช่วยเหลือสวัสดิการ 1. วงเงินกู้เคหะสงเคราะห์ หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2. จัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยเองหรือร่วมมือกับเอกชน หรือร่วมมือกับการเคหะจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผ่อนซื้อ ส่วนกลุ่มที่มีที่อยู่อาศัยต้องการให้ช่วยเหลือ 1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือค่าผ่อนชำระ หรือจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ (ในที่ดินเดิม) และกลุ่มที่ต้องการสวัสดิการรูปแบบเช่าต้องการให้โรงพยาบาลจุฬาฯ จัดที่พักอาศัยนอกหรือในโรงพยาบาลในหลายๆ ทำเล หรือเลือกที่พักเอกชนโดยให้เงินช่วยเหลือ และควรจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือด้านการเดินทาง เช่น รถรับ-ส่ง สำหรับบุคลากรทุกกลุ่ม

บรรณานุกรม :
แสงชัย พฤกษารัตนนนท์ . (2544). ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงชัย พฤกษารัตนนนท์ . 2544. "ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงชัย พฤกษารัตนนนท์ . "ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
แสงชัย พฤกษารัตนนนท์ . ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.