ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังของสตรีทำงานนอกบ้านต่อบทบาทในครอบครัวของคู่สมรส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังของสตรีทำงานนอกบ้านต่อบทบาทในครอบครัวของคู่สมรส
นักวิจัย : น้ำเพชร อยู่โต
คำค้น : ครอบครัว , ความสัมพันธ์ในครอบครัว , สตรี , การแสดงบทบาท , คู่สมรส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารง สุทธาศาสน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746362283 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาหาระดับความคาดหวังของสตรีที่ทำงานนอก บ้าน ต่อบทบาทของคู่สมรสในแนวคิดแบบอุดมคติที่มีต่องานบ้านทั่วไป งานเลี้ยงดูบุตรและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของครอบครัว ตลอดจนศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทั่วไปของสตรี กับความคาดหวังของสตรีต่อบทบาทของคู่สมรสในงานทั้ง 3 ด้าน การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ใช้วิธีแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอยางที่ต้องการคือ บัณฑิตสตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมารดาของนิสิตเองจำนวน 200 คน ได้รับกลับมาจำนวน 200 ชุด วิธีการทางสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าสหสัมพันธ์ ค่าแกรมม่าและค่าแลมด้า การวิจัยมีสมมติฐานดังนี้ 1. สตรีที่ทำงานนอกบ้าน มีความคาดหวังต่อบทบาทของคู่สมรสในด้านงานบ้านทั่วไป งานเลี้ยงดูบุตรและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของครอบครัวในระดับมากน้อย ต่างกัน 2. อายุของสตรีที่ทำงานนอกบ้านมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความคาดหวังของสตรี ต่อบทบาทของคู่สมรสในด้านงานบ้านทั่วไป งานเลี้ยงดูบุตร และการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินครอบครัว 3. ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ และระดับตำแหน่งหน้าที่ของสตรีที่ทำงานนอกบ้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคาดหวังของสตรีต่อบทบาทของคู่สมรสในด้านงาน ทั่วไป งานเลี้ยงดูบุตร 4. ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบอาชีพและระดับตำแหน่งหน้าที่ ของสตรีที่ทำงานนอกบ้านมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความคาดหวังของสตรี ต่อบทบาทของคู่สมรสในด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของครอบครัว 5. สถานภาพโสดของสตรีที่ทำงานนอกบ้านมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของสตรี ต่อบทบาทของคู่สมรสในด้านงานบ้านทั่วไป งานเลี้ยงดูบุตรและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของครอบครัว มากกว่าสตรีที่มีสถานภาพสมรส จากผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 11 ข้อ คือข้อ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,15,16 และ 17 ส่วนข้อ 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 18 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม :
น้ำเพชร อยู่โต . (2539). ความคาดหวังของสตรีทำงานนอกบ้านต่อบทบาทในครอบครัวของคู่สมรส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำเพชร อยู่โต . 2539. "ความคาดหวังของสตรีทำงานนอกบ้านต่อบทบาทในครอบครัวของคู่สมรส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำเพชร อยู่โต . "ความคาดหวังของสตรีทำงานนอกบ้านต่อบทบาทในครอบครัวของคู่สมรส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
น้ำเพชร อยู่โต . ความคาดหวังของสตรีทำงานนอกบ้านต่อบทบาทในครอบครัวของคู่สมรส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.