ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทผู้นำและการผสมผสานทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทผู้นำและการผสมผสานทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี
นักวิจัย : ดวงกมล วรรธโนทัย
คำค้น : ผู้นำชุมชน , การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม , กะเหรี่ยง -- ไทย -- ราชบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา สุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746363387 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาบทบาทผู้นำที่มีต่อการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงใน จังหวัดราชบุรี โดยใช้กรอบทฤษฎี มโนภาพวัฒนธรรม การติดต่อทางวัฒนธรรม การผสมผสานทางวัฒนธรรม ชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และผู้นำ การวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิจัยทางมานุษยวิทยา โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิจัยเรื่องนี้มีสมมติฐานดังต่อไปนี้ 1. ผู้นำทางการเมืองช่วยรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 2. ผู้นำทางศาสนาช่วยรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 3. ผู้นำทางการศึกษาช่วยรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 4. ผู้นำทางเศรษฐกิจช่วยรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 5. ผู้นำทางศิลปะและนันทนาการช่วยรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานทุกข้อ ยกเว้นข้อ 4 และข้อ 5

บรรณานุกรม :
ดวงกมล วรรธโนทัย . (2539). บทบาทผู้นำและการผสมผสานทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล วรรธโนทัย . 2539. "บทบาทผู้นำและการผสมผสานทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล วรรธโนทัย . "บทบาทผู้นำและการผสมผสานทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ดวงกมล วรรธโนทัย . บทบาทผู้นำและการผสมผสานทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.