ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : สกุลกาญจน์ นิยมพลอย
คำค้น : อุตสาหกรรมไก่เนื้อ -- ไทย -- ลพบุรี , ไก่เนื้อ -- ไทย -- ลพบุรี , การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย -- ลพบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706111 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาลักษณะปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากรและสังคม ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี โครงสร้างและการประกอบอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ตลอดจนความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ข้อจำกัด และแนวโน้มในการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี โดยใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ รวมทั้งการออกสำรวจและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การศึกษาพบว่าจังหวัดลพบุรีมีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อที่สำคัญคือ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งและนโยบายของรัฐ ทำให้อุตสาหกรรมไก่เนื้อมีการขยายตัวและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี ในฐานะเป็นแหล่งการจ้างงานขนาดใหญ่ ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี เป็นแบบครบวงจรที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่การผลิตลูกไก่เนื้อ การผลิตฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ การฆ่าและชำแหละเนื้อไก่ การแปรรูปเนื้อไก่ และการผลิตอาหารสัตว์ ปัญหาในการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อที่สำคัญ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ด้าน คือ 1. ปัญหาทางด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดความต่อเนื่องและความสมบูรณ์ โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างพื้นที่ภายในจังหวัด ปัญหาการขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. ปัญหาทางด้านการผลิต ได้แก่ การขาดความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคนิคที่ทันสมัย 3. ปัญหาทางด้านการตลาด เนื่องจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในตลาดโลกมีค่อนข้างสูง มีปัญหาการกีดกันทางการค้า ในการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรีใน 3 ด้านคือ แนวทางการพัฒนาทางด้านกายภาพ ที่สำคัญได้แก่การพัฒนาระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบโครงข่ายคมนาคมให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาทางด้านการผลิต เป็นแนวทางเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณการผลิตตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ และแนวทางการพัฒนาทางด้านการตลาด เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกให้กว้างขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญคือ 1. จัดให้มีการพัฒนาระบบชลประทานขนาดเล็ก 2. ปรับปรุงโครงข่ายถนนในจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง 3. จัดระบบการบำบัดน้ำเสีย 4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่อาหารสัตว์ในเขตอำเภอพัฒนานิคมและอำเภอชัยบาดาล ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมไก่เนื้อ

บรรณานุกรม :
สกุลกาญจน์ นิยมพลอย . (2544). แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกุลกาญจน์ นิยมพลอย . 2544. "แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกุลกาญจน์ นิยมพลอย . "แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สกุลกาญจน์ นิยมพลอย . แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.