ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : พิมพร ตรีสอน
คำค้น : Mass Transportation , Proficiency , satisfaction , Tourists , Transportation , Transportation Efficiency , จังหวัดเชียงราย , ระบบขนส่งมวลชนทางบก , โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG48O0037 , http://research.trf.or.th/node/3037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องโครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกจังหวัดเชียงราย มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาถึง รูปแบบและระบบขนส่งที่เหมาะสมของการขนส่งมวลชนเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงราย ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 430 คน ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย และ อำเภอเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าและผู้ ที่เกี่ยวข้องที่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าระบบขนส่งมวลชนทางบกของจังหวัด เชียงรายมีปัญหาในการให้บริการ โดยมีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนได้แก่ ปัญหา สภาพและความไม่เพียงพอของรถและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ปัญหาการให้บริการของ พนักงาน ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการเดินรถ ปัญหาการจราจรในบริเวณสถานีขนส่ง โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าและเย็น ปัญหาด้านมาตรฐานของอัตราค่าเดินทาง ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ตอบ แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการดังกล่าว และ เห็นด้วยหากจะมีการขึ้นราคา ค่าโดยสารอีกเล็กน้อยแต่มีการให้บริการที่ดีขึ้น ในด้านของประสิทธิภาพของขนส่งมวลชนทางบก และ ความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ในขณะที่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผู้ให้บริการกลับมีความเห็นว่าระบบขนส่งมวลชนทางบก ของจังหวัดมีประสิทธิภาพ และ ความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวในระดับสูง ผลการวิจัยยัง ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการในด้านการบริการ และผลที่ได้รับ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการบริการในระดับสูง ถึงสูงมาก แต่ผลที่ได้รับ กลับอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น The research, The Efficiency of Land Transportation in Chiang-Rai Province, aims to study problems of the mass transportation system of Chiang Rai, as well as to investigate the pattern and the system of transportation that will efficiently support tourism industry in the province. The questionnaire method was used to gather data from 430 respondents who are Thai and foreign tourists, the transportation providers in Muang District, Mae Sai District, and Chiang Saen District. In addition, the method of interviewing was also used to collect data from 15 government offices and in-chargepeople in those areas. The research’s findings point out that the land transportation in Chiang-Rai Province has some service problems. Among these problems, some of them need to be solved urgently, such as the poor condition and the insufficiency of buses and facilities, the staff’ s service quality, the traffic congestion within the bus stations, and the nonstandardized fare rate. The questionnaire’s results also show the respondents’ suggestions in improving those problems including slightly raising the fare rate to make the service better. As for the transportation system’s efficiency and appropriateness in supporting the province’s tourism, it is found that Thai and foreign tourists and residents of those three districts think that both aspects are in average level. On the contrary, the transportation service providers view that the system has a high level of efficiency and a high level in appropriateness in assisting the growth of tourism. Finally, it is interesting that there is a gap between the customers’ expectation on the service quality and their perceived quality. Thai is, most of them have a high to a very high level of the expectation while they get only average level of the service.

บรรณานุกรม :
พิมพร ตรีสอน . (2551). โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพร ตรีสอน . 2551. "โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพร ตรีสอน . "โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
พิมพร ตรีสอน . โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบกจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.