ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติเชิงพีชคณิตของกึ่งกรุปการแปลงบนปริภูมิเวกเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติเชิงพีชคณิตของกึ่งกรุปการแปลงบนปริภูมิเวกเตอร์
นักวิจัย : ธวัช ช่างผัส
คำค้น : hypersubstitutions , order , regular elements , การแปลงบนปริภูมิเวกเตอร์ , กึ่งกรุป , สมบัติเชิงพีชคณิต
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180122 , http://research.trf.or.th/node/3020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ ศึกษาสมบัติเชิงพีชคณิตของกึ่งกรุปของ hypersubstitutions ประกอบด้วย order ของ hypersubstitutions และ regular hypersubstitutions การวิจัยเน้นที่ hypersubstitutions type (1,2), type (n) และ type (2,2) ผลการวิจัยมีทั้งที่ขยายผลการวิจัยเดิม และเป็นผลที่เกิดขึ้นใหม่ In this project, we study algebraic properties of a semigroup consisting hypersubstitutions of a given type. These include order of hypersubstitutions and regular hypersubstitutions. We focus on hypersubstitutions of type (2,1), type (n) and type (2,2). The result generalize know results and some of them are new results

บรรณานุกรม :
ธวัช ช่างผัส . (2554). สมบัติเชิงพีชคณิตของกึ่งกรุปการแปลงบนปริภูมิเวกเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธวัช ช่างผัส . 2554. "สมบัติเชิงพีชคณิตของกึ่งกรุปการแปลงบนปริภูมิเวกเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธวัช ช่างผัส . "สมบัติเชิงพีชคณิตของกึ่งกรุปการแปลงบนปริภูมิเวกเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ธวัช ช่างผัส . สมบัติเชิงพีชคณิตของกึ่งกรุปการแปลงบนปริภูมิเวกเตอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.