ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28
นักวิจัย : ธีรวัช ใจห้าว
คำค้น : บุคลิกภาพ , นักกีฬา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิลปชัย สุวรรณธาดา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746365517 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาและเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพของนักกีฬาประเภทบุคคลกับประเภททีม และนักกีฬาเพศชายกับเพศหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ตัวอย่างประชากรเป็นนักกีฬาทั้งหมดจำนวน 617 คน จำแนกออกเป็นนักกีฬาประเภทบุคคล 475 คน และนักกีฬาประเภททีม 142 คน และนักกีฬาชาย 380 คน และนักกีฬาหญิง 237 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 องค์ประกอบ ฟอร์ม เอ ของแคทเทล (The sixteen personal factor questionnaire form A) ที่แปลโดย ประภา เชื้อภักดี นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าความแตกต่างด้วยค่า "ที" ผลการวิจัยพบว่า 1. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 โดยส่วนรวมเป็นผู้ที่ชอบออกสังคมมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย อ่อนน้อมเชื่อฟังผู้ใหญ่ ขี้อาย สุภาพอ่อนโยน ยึดมั่นในความเห็นของตน ชอบการปฏิบัติจริง ชอบการทดลอง เป็นผู้ร่วมงานและผู้ตามที่ดี แต่มีอารมณ์ตึงเครียด มีความรับผิดชอบน้อยไม่มีวินัย และมีแนวโน้มที่จะทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ช้า สุขุมมีสติ ฉลาดมีเลห์เหลี่ยม และอารมณ์เสียง่าย 2. นักกีฬาประเภทบุคคลเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาด มีความพากเพียร มีระเบียบ มีอารมณ์ตึงเครียดสูงกว่านักกีฬาประเภททีม แต่นักกีฬาประเภททีมจะขี้อาย สงบเสงี่ยม ชอบการปฏิบัติจริงสูงกว่านักกีฬาประเภทบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักกีฬาเพศชายเป็นผู้ที่ชอบออกสังคม เป็นกันเอง สุภาพอ่อนโยนสูงกว่านักกีฬาเพศหญิง แต่นักกีฬาเพศหญิงมีความเชื่อมั่นในตนเอง จิตใจเป็นอิสระ ก้าวร้าว ยึดมั่นในความเห็นของตนเองชอบการทดลอง ชอบวิพากษ์วิจารณ์สูงกว่านักกีฬาเพศชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ธีรวัช ใจห้าว . (2539). การศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวัช ใจห้าว . 2539. "การศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวัช ใจห้าว . "การศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ธีรวัช ใจห้าว . การศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.