ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
นักวิจัย : ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์
คำค้น : นักการเมือง -- ไทย , การสัมภาษณ์ , การกลบเกลื่อนความคิด , การสื่อสารทางการเมือง , การสื่อทางภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743324526 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองเมื่อให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ข้อมูลในการวิเคราะห์เป็นบทสัมภาษณ์นักการเมืองไทยในสถานการณ์การสัมภาษณ์แบบเฉพาะหน้า 10 บท และแบบจัดเตรียม 10 บท งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสัมภาษณ์นักการเมือง คือ การถามและการตอบที่มีลักษณะเป็นคู่ถ้อยคำในการสนทนา 2 ชนิด คือ แบบกระชับและแบบยืดเยื้อ ผลของการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า คู่ถ้อยคำถาม-ตอบแบบกระชับมีจำนวนมากที่สุดในทั้งสองสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ ในการศึกษาลักษณะการถามของผู้สื่อข่าวได้พบว่า มีทั้งการถามด้วยรูปประโยคคำถามและด้วยรูปประโยคบอกเล่า ในการศึกษาการตอบคำถามได้พบการตอบคำถาม 3 รูปแบบ คือ การตอบแบบเข้าเรื่องตรงประเด็น การตอบแบบเข้าเรื่องเลี่ยงประเด็น และการตอบแบบนอกเรื่องในการตอบคำถามทุกรูปแบบ นักการเมืองใช้กลวิธีการกลบเกลื่อนที่ละเมิดหลักการความร่วมมือในการสนทนาทั้ง 4 ประเภท คือ การกลบเกลื่อนด้วยการละเมิดเงื่อนไขเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงควาามสอดคล้อง และเชิงรูปแบบ ในภาพรวมของการวิเคราะห์ได้พบว่า สถานการณ์การสัมภาษณ์มีอิทธิพลต่อลักษณะของการสัมภาษณ์เพียงเรื่องเดียว คือ รูปแบบของการตอบคำถาม ในสถานการณ์แบบเฉพาะหน้านักการเมืองตอบคำถามแบบเลี่ยงประเด็นมากกว่าในสถานการณ์แบบจัดเตรียม

บรรณานุกรม :
ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ . (2541). กลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ . 2541. "กลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ . "กลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ . กลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.