ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า
นักวิจัย : อัมพุชินี พัฒนกำจร
คำค้น : เอชทีทีพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) , เวิลด์ไวด์เว็บ , อินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740304303 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ในปัจจุบันความต้องการใช้อินเตอร์เนตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เว็บแคชจึงถูกเสนอขึ้นมา เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ช่องสัญญาณเครือข่าย และลดเวลาที่ใช้ในการร้องขอเอกสารให้กับผู้ใช้ ด้วยเหตุนี้เอง เว็บแคชจึงจำเป็นต้องคงความต้องกันของเอกสารที่เก็บภายในเว็บแคช และหลีกเลี่ยงการส่งเอกสารที่หมดอายุให้กับผู้ร้องขอ ซึ่งวิธีการคงความต้องกันของเอกสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ วิธี Adaptive TTL ซึ่งวิธีนี้เว็บแคชจะคำนวณค่า TTL ให้กับเอกสารที่เก็บอยู่ในเว็บแคช และเมื่อมีผู้ร้องของเอกสารที่มีค่า TTL หมดอายุ เว็บแคชจะส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอส ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เก็บเอกสารนั้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ถ้าเอกสารที่อยู่ในแคชไม่ตรงกับเอกสารที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง เซิร์ฟเวอร์ปลายทางจะส่งเอกสารใหม่กลับมายังเว็บแคช และเว็บแคชจะเก็บเอกสารใหม่แทนที่เอกสารเดิม แล้วจัดส่งเอกสารให้กับผู้ร้องขอต่อไป ในทางตรงกันข้าม ถ้าเอกสารที่อยู่ในแคชตรงกับเอกสารที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง จะทำให้เปลืองช่องสัญญาณเครือข่าย และผู้ร้องขอต้องใช้เวลาในการรอเอกสารมากกว่าปกติ ทั้งๆ ที่เอกสารที่ต้องการเก็บอยู่ในเว็บแคชอยู่แล้ว ในวิทยานิพนธ์นี้จึงได้นำเสนอการทดสอบการจำลองการทำงานของแคช ในการส่งข้อความการร้องของแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า กับข้อมูลการใช้เว็บจริงจากแคชของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาลักษณะการหมดอายุของค่า TTL ของเอกสารที่มีการร้องขอมาก โดยในการจำลองการทำงานของแคช จะส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้าสำหรับเอกสาร ที่เก็บอยู่ในแคชและมีค่า TTL จะหมดอายุในช่วงเวลาที่มีการใช้งานเว็บมาก เพื่อลดปริมาณการใช้ช่องสัญญาณเครือข่าย และเวลาที่ใช้ในการร้องขอในช่วงเวลาที่มีการใช้งานเว็บมาก ในงานวิทยานิพนธ์นี้จะส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า ในช่วงเวลา 5.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้งานเว็บน้อยที่สุดในรอบวัน ผลการจำลองการทำงานของเว็บแคช พบว่า ปริมาณการร้องขอแบบไอเอ็มเอส ปริมาณการใช้ช่องสัญญาณเครือข่าย และเวลาที่ใช้ในการร้องขอเอกสารลดลง แต่ลดลงในปริมาณที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณที่คาดหวังไว้ เนื่องจากเอกสารที่มีการร้องขอมากเป็นเอกสารที่มีค่า TTL น้อย ดังนั้นไม่ว่าเอกสารจะถูกส่งข้อความการร้องขอ แบบไอเอ็มเอสล่วงหน้าหรือไม่ เอกสารยังคงหมดอายุในช่วงเวลาที่มีการใช้เว็บมากอยู่ จึงทำให้การส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

บรรณานุกรม :
อัมพุชินี พัฒนกำจร . (2544). การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัมพุชินี พัฒนกำจร . 2544. "การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัมพุชินี พัฒนกำจร . "การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อัมพุชินี พัฒนกำจร . การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.