ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286
นักวิจัย : สหรัฐ สิริวัฒน์
คำค้น : การค้าประเวณี , โสเภณี , แมงดา (คน)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระพงษ์ บุญโญภาส , วันชัย รุจนวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743317643 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11432
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษา เพื่อค้นหาความเหมาะสมของบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีกับกรณีการวินิจฉัยคดีของศาลในการพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานนี้อยู่เสมอ แม้ศาลจะฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยรับเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นจากหญิงซึ่งค้าประเวณีก็ตาม เพียงแต่จำเลยนำสืบได้ว่ามีรายได้อย่างอื่นในการดำรงชีพเท่านั้น จากการศึกษาวิจัยพบว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 มีหลักการลงโทษบุคคลที่กระทำตนเป็นชายแมงดาตามแนวความคิดสมัยก่อนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก จึงทำให้บทบัญญัติดังกล่าวไม่อาจลงโทษผู้กระทำความผิดในข้อหานี้ได้ ประกอบกับบทบัญญัติที่เป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามวรรคสองของมาตราดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนหรือยังก่อให้เกิดการตีความในทางที่แคบ ทำให้กฎหมายในเรื่องนี้ใช้บังคับไม่ได้ผลและเกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนในสังคม ผู้วิจัยได้เสนอแนะทางแก้ไขโดยการปรับปรุงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 เสียใหม่ เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงถ้อยคำจากเดิม เพื่อให้หลักการของกฎหมายมีแนวความคิดเป็นสมัยปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่เป็นปัญหาให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยบัญญัติลงโทษบุคคลที่รับรายได้หรือแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี ตลอดจนนำมาตรการทางกฎหมายอื่นๆ เช่น หลักความผิดฐานสมคบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาบังคับใช้ควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพื่อให้การปราบปรามการค้าประเวณีและธุรกิจบริการทางเพศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรรณานุกรม :
สหรัฐ สิริวัฒน์ . (2541). ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สหรัฐ สิริวัฒน์ . 2541. "ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สหรัฐ สิริวัฒน์ . "ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สหรัฐ สิริวัฒน์ . ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.