ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26
นักวิจัย : พีรศักดิ์ ภัทรปีติกุล
คำค้น : กฎหมายรัฐธรรมนูญ , นักการเมือง -- ไทย , ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช) ฉบับที่ 26 , การยึดทรัพย์ , ไทย -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360892 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงการใช้อำนาจของศาลฎีกาในคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ 913/2536 กรณีการยึดทรัพย์สินนักการเมือง โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 26 ซึ่งให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อวินิจฉัยให้ทรัพย์สินของนักการเมืองผู้ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน ใช้บังคับมิได้ เพราะเหตุขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2534 ผลจากการศึกษาพบว่า ศาลยุติธรรมได้ยืนยันบรรทัดฐานจากคำพิพากษาฎีกาคดีก่อนๆ และขณะเดียวกันยังได้สร้างบรรทัดฐานขึ้นใหม่ในคำวินิจฉัยฉบับนี้ เพื่อยืนยันอำนาจศาลยุติธรรมในการพิจารณาวินิจฉัยกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มีบทบัญญัติก่อตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้การใช้อำนาจระหว่างศาลยุติธรรมและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่ลงรอยกันในเรื่องขอบเขตอำนาจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และโดยเฉพาะข้อโต้แย้งที่เกี่ยวโยงถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจที่อาจถูกหยิบยกขึ้นโต้แย้งเสมอๆ จึงสมควรที่จะกำหนดขอบเขตอำนาจขององค์กรทั้งสอง ดังนี้ ควรกำหนดให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่ถูกยกเลิกและสิ้นผลบังคับใช้แล้ว โดยให้หมายรวมถึงกรณีประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหารฉบับต่างๆ ที่มีปัญหาว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ด้วย และขณะเดียวกันควรกำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ได้ก่อตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเท่านั้น ทั้งนี้การกำหนดของเขตอำนาจเช่นนี้ ก็เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้อำนาจ ทั้งยังเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างองค์กรทั้งสองไปในตัวด้วย ซึ่งจะสามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันในการใช้อำนาจดังกล่าวได้

บรรณานุกรม :
พีรศักดิ์ ภัทรปีติกุล . (2539). ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรศักดิ์ ภัทรปีติกุล . 2539. "ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรศักดิ์ ภัทรปีติกุล . "ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พีรศักดิ์ ภัทรปีติกุล . ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.