ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารสกัดพริก และ capsaicin ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารสกัดพริก และ capsaicin ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด
นักวิจัย : สุวรา วัฒนพิทยกุล
คำค้น : capsaicin , พริก , เซลล์เยื่อบุหลอดเลือด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4920022 , http://research.trf.or.th/node/3003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื้อเยื่อบุโพรงหลอดเลือดมีความสำคัญอย่างมากในการทำงานในสภาวะปกติของระบบหลอด เลือด การทำหน้าที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดมักเกิดจากการทำลายของ reactive oxygen species (ROS) และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลักษณะเด่นของการ เสื่อมหน้าที่ คือ เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดมีการสร้างไนตริกออกไซด์ลดลงอย่างมาก ทำให้สูญเสียการ รักษาสมดุลของหลอดเลือด จึงมีส่วนร่วมในกระบวนการเกิดพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือด มีรายงานว่า ตัวต้านออกซิเดชันหลายชนิดสามารถลดปริมาณ ROS และทำให้การทำงานของเซลล์เยื่อ บุหลอดเลือดดีขึ้น ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดพริก และ องค์ประกอบที่สำคัญคือ capsaicin ซึ่งเคยมีรายงานฤทธิ์เป็นตัวต้านออกซิเดชัน โดยทำการศึกษาใน เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดที่สกัดได้จากสายสะดือทารก นอกจากนี้ยังศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพริกและ capsaicin ในการปกป้องการตายของเซลล์แบบ apoptosis ที่เหนี่ยวนำโดย lipopolysaccharide (LPS) และศึกษาผลของ L-arginine ต่อการสร้างไนตริกออกไซด์เมื่อให้ร่วมกับสารสกัดพริกหรือ capsaicin ซึ่งตรวจวัดโดย Griess reaction หลังจากบ่มเซลล์รวมกับสารสกัดพริกหรือ capsaicin เป็นเวลา 48 ชม. พบว่าสารทั้งสองชนิดเพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์อย่างมีนัยสำคัญที่ความเข้มข้น 25 μM และ 100 μg/mL ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของระดับโปรตีน eNOS หลังตรวจสอบด้วย western blot analysis การบ่มเซลล์ร่วมกับ LPS (1 μg/mL) ทำให้เซลล์ ตายแบบ apoptosis เพิ่มขึ้นจากกลุม่ ควบคุมร้อยละ 32 ซึ่งวิเคราะห์โดยการย้อมสี Hoechst ที่ นิวเคลียสของเซลล์ ทั้งสารสกัดพริก (10 μg/mL) และ capsaicin (1 μM) ไม่ทำให้เซลล์ตายมากขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่สารทั้งสองก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการตายแบบ apoptosis จากการ เหนี่ยวนำของ LPS ส่วนการเติม L-arginine ลงในอาหารเลี้ยงเซลล์สามารถเพิ่มการหลั่งไนตริกออก ไซด์ได้อย่างมีนัยสำคัญที่ความเข้มข้น 1000 μM อย่างไรก็ตามการบ่ม L-arginine (10, 100, หรือ 1000 μM) ร่วมกับ สารสกัดพริกหรือ capsaicin หักล้างผลกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ของสารสกัด พริกและ capsaicin ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดพริกอาจมีประโยชน์ในการป้องกัน กระบวนการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการเพิ่มประสิทธภาพของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดในการ สร้างไนตริกออกไซด์ The vascular endothelium plays a crucial role in maintaining normal function of the vasculature. Predominantly caused by reactive oxygen species (ROS), the impairment of endothelial function is a major risk factor in cardiovascular disease. The hallmark of endothelial dysfunction is a significant decrease in nitric oxide (NO) production which results in disturbance of vascular homeostasis and consequently contributes to pathological processes of cardiovascular disease. Several antioxidant vitamins and natural products have shown beneficial effects in reducing ROS and improving endothelial function. Thus, this study investigated the pharmacological effect of capsicum extract (CEX) and its important component capsaicin (CAP), which both have shown to possess antioxidant activity, on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) function as well as protection of apoptosis induced by lipopolysaccharide (LPS). In addition, the effects of L-arginine on NO production either adding alone or in combination with CEX or CAP were investigated using Griess reaction. Following 48-h incubation, CEX and CAP significantly enhanced NO production in HUVEC at the concentrations 25 μM and 100 μg/mL, respectively. A trend of enhanced eNOS expression by CAP and CEX were shown but no significant differences were observed in eNOS expression as evaluated by western blot analysis. LPS (1 μg/mL) marginally increased percent apoptotic nuclei of HUVECs (2.8%+0.84% versus CTRL 1.91%+0.54%) as demonstrated by Hoechst staining. Both CEX (10 μg/mL) and CAP (1 μM) showed no changes in percent of apoptotic positive nuclei as compared to vehicle treated cells. HUVECs treated with combination of LPS with either CEX or CAP demonstrated no significant alterations in percent apoptotic nuclei. Addition of L-arginine to the culture media significantly increased NO production at the concentration of 1000 μM. However, L-arginine (10, 100, or 1000 μM) abrogated the positive effect of CEX or CAP on NO production. These data suggest that CEX may have a protective role in the pathogenesis of cardiovascular disease by improving endothelial function through the enhancement of NO production.

บรรณานุกรม :
สุวรา วัฒนพิทยกุล . (2551). ผลของสารสกัดพริก และ capsaicin ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวรา วัฒนพิทยกุล . 2551. "ผลของสารสกัดพริก และ capsaicin ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวรา วัฒนพิทยกุล . "ผลของสารสกัดพริก และ capsaicin ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สุวรา วัฒนพิทยกุล . ผลของสารสกัดพริก และ capsaicin ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.