ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วาสนา สร้อยน้อย
คำค้น : คนขับรถประจำทาง , พฤติกรรมเบี่ยงเบน , พฤติกรรมมนุษย์ , กฎจราจร , จราจร -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746366335 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาพฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสว่า ผลกระทบทำให้เกิดปัญหาจราจรมากน้อยเพียงใด ลำดับความสำคัญของพฤติกรรมของคนขับรถมินิบัส ที่มีผลทำให้เกิดปัญหาจราจร ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าว โดยทำการศึกษาเฉพาะผู้ขับขี่รถมินิบัสในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของคนขับรถมินิบัส ที่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรเรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ ลำดับที่ 1. พฤติกรรมการขับรถแซงในที่คับขัน มีค่าเฉลี่ย 1.68 ลำดับที่ 2. พฤติกรรมการขับรถประมาทและหวาดเสียว มีค่าเฉลี่ย 1.58 ลำดับที่ 3. พฤติกรรมการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร มีค่าเฉลี่ย 1.56 ลำดับที่ 4. พฤติกรรมการจอดรถรอผู้โดยสารที่ป้ายนาน มีค่าเฉลี่ย 1.42 ลำดับที่ 5. พฤติกรรมการจอดรถในที่ห้ามจอด มีค่าเฉลี่ย 1.34

บรรณานุกรม :
วาสนา สร้อยน้อย . (2539). พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา สร้อยน้อย . 2539. "พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา สร้อยน้อย . "พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วาสนา สร้อยน้อย . พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.