ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา
นักวิจัย : เพชรรัตน์ มณฑา
คำค้น : ภาษาไทย -- วรรณยุกต์ , การพูดผิดปกติ , ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา , ผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุดาพร ลักษณียนาวิน , นิจศรี ชาญณรงค์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743319867 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11359
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการสะกดคำของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ที่เกิดขึ้นในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษากับพยาธิสภาพของสมอง ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 2 หัวข้อ คือ 1. ลักษณะของข้อผิดในการสะกดคำของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษามีดังนี้ 1.1 ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษามีมากกว่าคนปกติและข้อผิดของการใช้วรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษามีลักษณะเด่นชัดในคำที่เกิดจากกฎการสะกดคำ 2 ข้อ คือ คำเป็นสระยาวไม่มีพยัญชนะท้าย มีและไม่มีรูปวรรณยุกต์ และคำตายสระสั้นไม่มีพยัญชนะท้ายมีและไม่มีรูปวรรณยุกต์ 1.2 ข้อผิดประเภทอื่น ได้แก่ ลักษณะข้อผิดที่นอกเหนือไปจากการสะกดวรรณยุกต์ผิด ซึ่งสามารถแยกภาษาของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษากับคนปกติได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษามีข้อผิดประเภทนี้มากเป็นพิเศษ 1.3 คำที่สะกดไม่ได้ พบเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษาแต่ไม่พบในคนปกติ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อผิดของการสะกดคำกับพยาธิสภาพทางสมองของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา มีข้อสรุป คือ การสะกดคำผิดในการเขียนมีจำนวนแปรตามความรุนแรงของพยาธิสภาพทางสมอง ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีความบกพร่องที่แสดงออกทางด้านอื่นร่วมด้วย เช่น การพูด ข้อผิดในการสะกดคำยังเกิดจากปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุและความเสื่อมของสมรรถภาพทางร่างกายตามอายุของผู้ป่วย และความถี่ในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาเขียน

บรรณานุกรม :
เพชรรัตน์ มณฑา . (2541). ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชรรัตน์ มณฑา . 2541. "ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชรรัตน์ มณฑา . "ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
เพชรรัตน์ มณฑา . ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.