ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงของผู้รับสารในเขตที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงของผู้รับสารในเขตที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : พัชรมณี เย็นมั่นคง
คำค้น : การสื่อสารในภาวะความเสี่ยง , ขบวนการสังคม , สื่อมวลชนกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746355287 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารในภาวะความเสี่ยง ที่ประกอบด้วยผู้รับสาร ผู้ส่งสาร และสาร (2) วิเคราะห์บทบาทการใช้ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการกับความเสี่ยง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2538 ถึงเดือนธันวาคม 2539 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับสาร จำนวน 120 คน ในเขตพื้นที่ที่ กฟภ. ประกาศจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ และวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารในภาวะความเสี่ยง ยุทธวิธีในขบวนการทางสังคมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ในเรื่องของแหล่งข้อมูล ความใกล้ชิดทางสภาพภูมิศาสตร์และความมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ทำให้สื่อบุคคลเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้รับสารเลือกเปิดรับและแสวงหาข่าวสารมากที่สุด เนื่องจากให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสาร (2) ข่าวสารไม่มีบทบาททำให้ผู้รับสารส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงการรับรู้ความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่คัดค้านโครงการตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (3) ในทางตรงกันข้าม ผู้ส่งสารที่เป็นแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง คือ สื่อบุคคล สื่อมวลชนและกลุ่มคัดค้าน (ยกเว้นแหล่งข้อมูล กฟภ.) กลับเปลี่ยนแปลงท่าทีที่มีต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่ จากจุดยืนที่ประนีประนอมมาเป็นคัดค้าน (4) ผู้รับสารส่วนใหญ่มีแบบแผนการแสวงหาข่าวสารที่เป็นความรู้และข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ และได้ใช้ยุทธวิธีการชักจูงใจและการเจรจาต่อรองในการจัดการกับความเสี่ยงมากกว่าการใช้กำลัง

บรรณานุกรม :
พัชรมณี เย็นมั่นคง . (2539). การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงของผู้รับสารในเขตที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรมณี เย็นมั่นคง . 2539. "การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงของผู้รับสารในเขตที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรมณี เย็นมั่นคง . "การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงของผู้รับสารในเขตที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พัชรมณี เย็นมั่นคง . การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงของผู้รับสารในเขตที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.