ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : ณัฐวี ตั้งตาเจริญ
คำค้น : โสตทัศนวัสดุ (บริการห้องสมุด) -- ไทย , อาจารย์มหาวิทยาลัย -- ไทย , การสอนด้วยสื่อ , ครูศิลปศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743321624 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในด้านวัตถุประสงค์ รูปแบบ เนื้อหาวิชา แหล่งโสตทัศนวัสดุ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการโสตทัศนวัสดุ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์สาขาศิลปะมีวัตถุประสงค์ในการใช้โสตทัศนวัสดุเพื่อประกอบการสอน เพื่อศึกษาหาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดสัมมนาทางวิชาการ การฝึกอบรมและการบรรยายทางวิชาการ และเพื่อใช้ประกอบการผลิตผลงานทางวิชาการในระดับมาก รูปแบบของโสตทัศนวัสดุที่ใช้และต้องการในระดับมากที่สุด คือ สไลด์ โดยใช้และต้องการเนื้อหาวิชาสาขาวิจิตรศิลป์ในระดับมาก และต้องการเนื้อหาวิชาสาขาศิลปะประยุกต์ และสถาปัตยกรรมในระดับมากเช่นเดียวกัน สำหรับแหล่งโสตทัศนวัสดุที่ใช้และต้องการในระดับมาก คือ แหล่งโสตทัศนวัสดุส่วนตัว นอกจากนี้ยังต้องการแหล่งโสตทัศนวัสดุภายในมหาวิทยาลัย ในระดับมากอีกด้วย ส่วนปัญหาในการใช้โสตทัศนวัสดุที่อาจารย์สาขาศิลปะประสบในระดับมาก คือ ปัญหาด้านแหล่งโสตทัศนวัสดุ และปัญหาอื่นๆ ผลการทดสอบความแตกต่างของความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะ 3 กลุ่มสาขาวิชาในด้านวัตถุประสงค์ รูปแบบ เนื้อหาวิชา แหล่งโสตทัศนวัสดุ และปัญหาในการใช้โสตทัศนวัสดุ ปรากฏว่าอาจารย์สาขาศิลปะทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ใช้โสตทัศนวัสดุไม่แตกต่างกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ ส่วนรูปแบบ เนื้อหาวิชาแหล่งโสตทัศนวัสดุ และปัญหาในการใช้โสตทัศนวัสดุ มีทั้งที่แตกต่างและไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ณัฐวี ตั้งตาเจริญ . (2541). ความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวี ตั้งตาเจริญ . 2541. "ความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวี ตั้งตาเจริญ . "ความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ณัฐวี ตั้งตาเจริญ . ความต้องการและการใช้โสตทัศนวัสดุของอาจารย์สาขาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.