ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก
นักวิจัย : นาถสุภางค์ ไกรอาบ
คำค้น : พยาบาล , บทบาท , การรับรู้ , การทำงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , สัจจา ทาโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746351095 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11309
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องคลอด จำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามการรับรู้บทบาทพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด และแบบสังเกตการปฏิบัติจริงตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด มีค่าความเที่ยง 95 และ 94 ตามลำดับ ผลการวิจัย มีดังนี้ 1.การรับรู้บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกโดยรวมอยู่ในระดับมาก พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 20-30 ปี มีการรับรู้บทบาทในเรื่องการทำวิจัยมากว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 ปีขึ้นไป พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงาน 6 ปีขึ้นไป มีการรับรู้บทบาทในเรื่องการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี พยาบาลวิชาชีพที่มีสภาพสมรสต่างกัน มีการรับรู้บทบาทไม่แตกต่างกัน พยาบาลวิชาชีพที่เคยอบรมเฉพาะทางมีการรับรู้บทบาท ในเรื่องการรวบรวมศึกษาวิเคาระห์ข้อมูลการประเมินผลการพยาบาล และการสอนมากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่ไม่เคยอบรมเฉพาะทาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.การปฏิบัติจริงตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 20-30 ปี มีการปฏิบัติจริงตามบทบาทในเรื่องการวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลมากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 ปี ขึ้นไป พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติจริงตามบทบาทไม่แตกต่างกัน พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพโสด มีการปฏิบัติจริงตามบทบาทในเรื่องการดูแลในฐานะเป็นบุคคลมากกว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพคู่ พยาบาลวิชาชีพที่เคยอบรมเฉพาะทาง มีการปฏิบัติจริงตามบทบาทในเรื่องการวางแผนการพยาบาล มากกว่าการพยาบาลวิชาชีพที่ไม่เคยอบรมเฉพาะทาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.การรับรู้บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกโดยรวมอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติจริงตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลภาคตะวันออกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

บรรณานุกรม :
นาถสุภางค์ ไกรอาบ . (2539). การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาถสุภางค์ ไกรอาบ . 2539. "การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาถสุภางค์ ไกรอาบ . "การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นาถสุภางค์ ไกรอาบ . การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.