ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกปฏิบัติด้านราคาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกปฏิบัติด้านราคาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า
นักวิจัย : กวี เปรมรัตนชัย
คำค้น : การเลือกปฏิบัติด้านราคา , การกำหนดราคา , กฎหมายป้องกันการผูกขาด , การแข่งขันทางการค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิเศษ เสตเสถียร , สุธีร์ ศุภนิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743310711 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การเลือกปฏิบัติด้านราคาเป็นรูปแบบการกำหนดราคาสินค้า และบริการที่สำคัญอย่างหนึ่งโดยผู้ประกอบการที่มีอำนาจผูกขาด เงื่อนไขสำคัญสำหรับการกระทำการเลือกปฏิบัติด้านราคาคือ การมีอำนาจผูกขาดอย่างเพียงพอ ความสามารถในการแบ่งแยกตลาดออกจากกัน และความแตกต่างกันของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ทั้งนี้ปัจจัยด้านความแตกต่างของต้นทุนการขายสินค้า หรือบริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การกำหนดราคาอย่างเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติด้านราคามีความสลับซับซ้อนในตัวเองอยู่มาก พฤติกรรมนี้อาจให้ผลทั้งในแง่ที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเลือกปฏิบัติด้านราคา สภาพแวดล้อมของตลาด และเจตนาของผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจตลาดว่า ประสงค์ต่อผลจากพฤติกรรมนี้ไปในทางใด สำหรับมาตรการทางกฎหมายต่อการเลือกปฏิบัติด้านราคาพบว่า ทั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาด ในระบบการควบคุมทางโครงสร้าง และสหภาพยุโรปที่ใช้กฎหมายการแข่งขันในระบบการควบคุมพฤติกรรม ต่างยอมรับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และพยายามบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ขัดแย้งกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ โดยต่างมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือการจำกัดการเลือกปฏิบัติด้านราคาที่ไม่พึงประสงค์ และการยอมรับการเลือกปฏิบัติด้านราคาที่อาจก่อประโยชน์ได้ในบางกรณี จุดแตกต่างคงมีเพียงระดับความเชื่อในนโยบายการแข่งขัน รูปแบบการบัญญัติกฎหมาย และวิธีการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ในส่วนประเทศไทยพบว่า ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้กระทำการเลือกปฏิบัติด้านราคาอย่างแพร่หลาย เป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับความไร้ประสิทธิภาพของกฎหมายที่เป็นอยู่ จึงส่งผลให้การเลือกปฏิบัติด้านราคาที่ปรากฏในประเทศไทย เป็นไปอย่างไร้หลักเกณฑ์ ส่งผลเสียต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก มาตรการทางกฎหมายที่พึงจะเป็นต่อการเลือกปฏิบัติด้านราคาในประเทศไทย จึงต้องมีความชัดเจนต่อการควบคุมการเลือกปฏิบัติด้านราคาที่ไม่พึงประสงค์ และต้องมีความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถกระทำการเลือกปฏิบัติด้านราคาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
กวี เปรมรัตนชัย . (2541). การเลือกปฏิบัติด้านราคาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กวี เปรมรัตนชัย . 2541. "การเลือกปฏิบัติด้านราคาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กวี เปรมรัตนชัย . "การเลือกปฏิบัติด้านราคาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
กวี เปรมรัตนชัย . การเลือกปฏิบัติด้านราคาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.