ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้
นักวิจัย : ดำริห์ โชตเศรษฐ์
คำค้น : ป่าไม้ -- ไทย , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , วิธีการเพื่อความปลอดภัย , กฎหมายป่าไม้ , การลงโทษ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746346121 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ความเสื่อมโทรมและการลดปริมาณป่าไม้ในป่าไม้เป็นปัญหาหลักที่ไทยต้องเผชิญมาตั้งแต่อดีตและมีความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุของปัญหามาจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน การครอบครองไม้เพื่อการทำไม้และการแปรรูปไม้ และการเผาป่า ผลของการกระทำดังกล่าวทำให้สภาพป่าไม้มีจำนวนลดลงจนกระทั่งอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง ทำความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งรัฐก็ได้มีมาตรการทางกฎหมายในการปราบปราม คือมาตรการทางอาญา อันได้แก่ โทษจำคุก โทษปรับ และโทษริบทรัพย์สิน และมาตรการทางปกครอง อันได้แก่ ระบบอนุญาต ระบบออกคำสั่ง ระบบการตรวจค้น ระบบเรียกให้ส่งเอกสารข้อเท็จจริง และระบบเรียกให้เปิดเผยข้อเท็จจริง โดยมีองค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาป่าไม้ได้ มาตรการทางอาญาอีกวิธีหนึ่ง คือ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามี 5 วิธี คือ กักกัน ห้ามเข้าเขตกำหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล และห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้เป็นมาตรการในเชิงป้องกันมิให้มีการกระทำความผิด ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้กับการป้องกันแก้ไขปัญหาป่าไม้ พบว่าการห้ามเข้าเขตกำหนด การเรียกประกันทัณฑ์บน และการห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง สามารถนำมาใช้กับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน การครอบครองไม้เพื่อการทำไม้และการแปรรูปไม้ และการเผาป่า จึงกล่าวได้ว่า วิธีการเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวนี้สามารถนำมาใช้กับปัญหานี้ได้ในลักษณะของมาตรการเสริม นอกจากนี้ยังมีการนำมาตรการสมคบมาใช้ประกอบด้วย จะมีผลให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์และสรุปข้อเสนอแนะดังกล่าวทำให้สมมติฐานที่ตั้งไว้มีความถูกต้อง

บรรณานุกรม :
ดำริห์ โชตเศรษฐ์ . (2539). การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดำริห์ โชตเศรษฐ์ . 2539. "การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดำริห์ โชตเศรษฐ์ . "การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ดำริห์ โชตเศรษฐ์ . การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.