ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์
นักวิจัย : เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล
คำค้น : วจนะวิเคราะห์ , การสื่อสาร , กระดานข่าว (คอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706731 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษารูปแบบและความหมายของวาทกรรมที่ปรากฏบน Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของตัวบท บริบทการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์และบริบททางสังคม โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกระทู้ของโต๊ะสนทนา ที่มีอยู่ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ ซึ่งทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิดเรื่องวาทกรรม ทฤษฎีการวิเคราะห์การสนทนา แนวคิดเรื่องอุดมการณ์ ทฤษฎีการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีความขัดแย้ง และแนวคิดว่าด้วยพื้นที่สาธารณะ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบวาทกรรมที่เกิดขึ้นบน Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ มีรูปแบบทางภาษาที่ส่วนใหญ่เป็นการใช้ภาษาอย่างไม่เป็นทางการ ในลักษณะภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน มีการใช้คำรุนแรงหรือหยาบคายเมื่อเกิดความขัดแย้ง ตลอดจนมีความบกพร่องในการใช้ภาษา นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการแสดงความขัดแย้ง ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนคงที่ สำหรับวาทกรรมที่เกิดขึ้นมักแฝงไว้ด้วย อุดมการณ์ทางความคิดเชิงขัดแย้ง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นเรื่องของ อุดมการณ์ทางการเมือง สังคมและศาสนา ที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และอุดมการณ์ทางความคิดไว้มาก โดยที่ปริบทการสนทนาอันได้แก่ ลักษณะพิเศษของการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์สภาพสังคม และบริบทภายนอกได้แก่ การนำเสนอข่าวสารของสื่อในขณะนั้น จะมีความสัมพันธ์โดยตรงในการสร้างตัวบทที่นำมาเป็น กระทู้ ในการสนทนาบน Bulletin board

บรรณานุกรม :
เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล . (2544). การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล . 2544. "การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล . "การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล . การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.