ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก
นักวิจัย : วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
คำค้น : อาร์โนลด์, เอ็ดวิน, เซอร์. เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย -- การวิจารณ์และการตีความ , วรรณกรรมพุทธศาสนา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตรีศิลป์ บุญขจร , ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328197 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11248
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ความเข้าใจ การตีความ และการถ่ายทอดเรื่องราวพุทธศาสนาในกวีนิพนธ์ The Light of Asia ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ โดยจะมุ่งวิเคราะห์องค์กระกอบสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ศาสนา ศาสนดา และคำสอน ผลการวิจัยสรุปว่า ในด้านศาสนา อาร์โนลด์ชี้ให้เห็นว่าศาสนาพุทธเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าสากล โดยใช้ มโนทัศน์จากลัทธิดาร์วินมาอธิบายประเด็นเรื่องความทุกข์ในพุทธศาสนา และนำคำ อนุภาคเรื่องที่มีนัยทาง ศาสนาคริสต์ และคุณลักษณะเด่นของพระเยซู รวมทั้งขนบวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องอัตวิพากษ์ และโครงสร้าง ชาดกมาประกอบสร้างกวีนิพนธ์ ในด้านศาสดา อาร์โนลด์ตีความและนำเสนอภาพพระพุทธเจ้า โดยเน้นความเป็น มนุษย์ผู้วิวัฒน์ พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ที่เติบโตในทางจิตวิญญาณ ปัญญาของพระองค์พัฒนาขึ้นด้วยการเรียนรู้ จากเพื่อนมนุษย์และสิงรอบข้าง ความรักของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏใน The Light of Asia พัฒนาจากความรักในระดับ ปัจเจกไปสู่ความรักในระดับสากลที่ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ ในด้านคำสอน เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์เลือกพุทธธรรม มานำเสนอด้วยกัน 4 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิดเรื่องกรรม นิพพาน ทิศ 6 และอริยสัจ 4 จากการวิเคราะห์การตีความและ การนำเสนอ พบว่า กวีพยายามนำเสนอสารัตถะของหลักธรรมที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล และประยุกต์ใช้ได้ใน โลกตะวันตก The Light of Asia เป็นกวีนิพนธ์ที่มีลักษณะเป็นสหบททางวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่มีการปะทะ สังสรรค์ของกระแสความคิด มโนทัศน์และขนบวรรณกรร่าที่หลากหลาย นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากตัวบท พุทธศาสนา เช่น Buddhaghosha’s Parables, The Romantic Legend of Sakya Buddha, Manual of Buddhism, The Wheel of the Law, และ ลลิตวิสตระ แล้ว กวียังนำลัทธิดาร์วิน แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ กระะแสมนุษยนิยม กระแสโรแมนติก ขนบวรรณกรรมในไบเบิลและวรรณกรรมพุทธศาสนามาผสมผสานกันอีกด้วย

บรรณานุกรม :
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล . (2548). เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล . 2548. "เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล . "เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล . เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.