ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ดารารัตน์ ไชยาโส
คำค้น : สื่อมวลชน -- แง่สังคม -- ไทย , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย (ภาคเหนือ) , การเปิดรับข่าวสาร , เครื่องแต่งกาย -- ไทย (ภาคเหนือ) , ภาษาไทยถิ่นเหนือ , สื่อมวลชนกับภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จาระไน แกลโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360809 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 420 คน ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมทางสังคมและลักษณะทางประชากร กับตัวแปรตาม 2 ตัวแปร ได้แก่ การแต่งกายพื้นเมืองและการใช้ภาษาพื้นเมือง ผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และฐานะเศรษฐกิจ กับการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอายุ ระดับการศึกษากับการแต่งกายพื้นเมือง และระหว่างระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ กับการใช้ภาษาพื้นเมืองและคำที่ใช้ในภาษาพื้นเมือง ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา การเปิดรับข่าวสารด้านวัฒนธรรม พฤติกรรมการแต่งกายพื้นเมืองของครอบครัว และพฤติกรรมการแต่งกายของเพื่อนและเพื่อนบ้าน กับการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมืองพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความทันสมัย การส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน พฤติกรรมการใช้ภาษาและคำที่ใช้ในภาษาพื้นเมืองของครอบครัว เพื่อนและเพื่อนบ้าน กับการใช้ภาษาและคำที่ใช้ในภาษาพื้นเมืองของประชาชน

บรรณานุกรม :
ดารารัตน์ ไชยาโส . (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดารารัตน์ ไชยาโส . 2539. "ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดารารัตน์ ไชยาโส . "ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ดารารัตน์ ไชยาโส . ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.