ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูดซับนอนิลฟีนอลโดยใช้ชีวมวลตรึงที่ไร้ชีวิตของฟังไจ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูดซับนอนิลฟีนอลโดยใช้ชีวมวลตรึงที่ไร้ชีวิตของฟังไจ
นักวิจัย : วีรานุช หลาง(ปลื้มทรัพย์)
คำค้น : Biosorption of nonylphenol , immobilized non-viable fungal biomass , การดูดซับทางชีวภาพ , นอนิลฟีนอล , แบบจำลองทาง จลนพลศาสตร์ , ไคโตซาน , ไรโซปัส อาริซัส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080420 , http://research.trf.or.th/node/2989
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาไอโซเทอมและแบบจำลองจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและการคายสาร นอนิลฟีนอลด้วยมวลชีวภาพที่เจริญโดยใช้ไคโตซานเป็นวัสดุพยุง มวลชีวภาพตรึงไร้ชีวิตของเส้น ใยรา Rhizopus arrhizus TISTR3610 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับนอนิลฟีนอลซึ่งเป็นสารเคมี กลุ่มที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงให้เห็นว่าเส้น ใยราเจริญแพร่กระจายภายในและเจริญปกคลุมรอบผิวของเม็ดเจลไคโตซาน การทดสอบการดูดซับ สารนอนิลฟีนอลด้วยเม็ดตราตรึงไร้ชีวิตที่เจริญในไคโตซานในระบบเบ็ดเสร็จที่ความเข้มข้นของนอนิลฟีนอล เริ่มต้น 20.12 ถึง 245.15 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าการดูดซับที่ภาวะสมดุลสอดคล้องกับไอโซเทอม ของฟริทซ์-ซาวเตอร์มากกว่าไอโซเทอมของเรดลิค-เพเทอร์สัน แลงเมียร์และฟรอยลิค โดย ใช้วิธีวิเคราะห์แบบถดถอยไม่เชิงเส้นด้วย solver add-in จากโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล การศึกษาการแพร่ภายในของสารนอนิลฟีนอลเข้าสู่เม็ดราตรึงไร้ชีวิตโดยใช้แบบจำลองแกนหดตัว คำนวณค่าอัตราการแพร่ภายในอยู่ในช่วง 2.37x10 - 1.8950x10 ตารางเซนติเมตร/วินาที เม็ด ราตรึงไร้ชีวิตมีความจำเพาะของการดูดซับสารนอนิลฟีนอลสูงมากกว่าฟีนอลและ poly)ethylene glycol Z4-nonylphenol-3-suifopropyl ether, potassium salt (PSE) ที่เป็นกลุ่มสารที่มีโครงสร้าง คล้ายคลึงกับนอนิลฟีนอล ในการทดสอบการคายสารนอนิลฟีนอลเพื่อการนำเม็ดราตรึงไร้ชีวิต กลับมาใช้ซ้ำโดยใช้เมทานอลเป็นสารละลายซะ สามารถอธิบายได้ดีด้วยสมการ pseudo second-order ซึ่งเหมาะสมมากกว่าแบบจำลอง pore diffusion และ pseudo second-order โดยมี ค่าคงที่ทางจลนพลศาสตร์การคาย (KD2) เท่ากับ 0.2243 กรัมต่อมิลลิกรัมวัสดุดูดซับต่อนาที เม็ดรา ตรึงไร้ชีวิตที่เตรียมขึ้นนี้มีประสืทธิภาพ ในการนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างน้อย 3 รอบ ซึ่งสามารถชะนอนิลฟีนอล ที่ถูกดูดซับออกได้ด้วยเมทานอลเกือบทั้งหมด In this study, isothem and kinetics models for nonylphenol (NP) biosorption and desorption by the fungai biomass using chitosan as a supporting material were investigated. Filamenlous fungai biomass of Rhizopus arrhizus TISTR3610 exhibiled the most potential uptake of NP, an endocrine disupting chemicals. Scanning electron microscopy (SEM) revealed the exuberant mycelia distributed inside and on the bead surface. Biosorption of NP using the immobilized non-living fungal mycelium grown in chitosan beads was performed under batch conditions with initial NP concentrations with various adsorption isotherms in the order Fritz-Schluender, Redich-Peterson, Langmuir, and Freundlich by using non-linear least-regression with solver add-in in Microsoft Eccel. The diffusivity of NP in the R. arrhizus-chitosan beads was calculated using the shrinking core model, and the diffusivity values were in the ranges of 2.3736x10 - 1.8950x10 cms The adsorption selectivity of the beads for NP was excellently higher than the two similar structure compounds, phenol and polyXethylene glycol(4-nonylphenol-3-sulfopropyl ether, potassium salt (PSE). Desorption to reover the adsorbed NP from the beads was performed in methanol and was best described using a pseudo second-order kinetic model compared to pore diffusion model and pseudo first-order. The second-order desorption rate (K02) constant was determined as 0.2243 g/mg min. The regeneration of used dead beads was effective for at least 3 batch cons ecutive cycles which almost NP uptake could still be eluted

บรรณานุกรม :
วีรานุช หลาง(ปลื้มทรัพย์) . (2552). การดูดซับนอนิลฟีนอลโดยใช้ชีวมวลตรึงที่ไร้ชีวิตของฟังไจ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วีรานุช หลาง(ปลื้มทรัพย์) . 2552. "การดูดซับนอนิลฟีนอลโดยใช้ชีวมวลตรึงที่ไร้ชีวิตของฟังไจ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วีรานุช หลาง(ปลื้มทรัพย์) . "การดูดซับนอนิลฟีนอลโดยใช้ชีวมวลตรึงที่ไร้ชีวิตของฟังไจ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
วีรานุช หลาง(ปลื้มทรัพย์) . การดูดซับนอนิลฟีนอลโดยใช้ชีวมวลตรึงที่ไร้ชีวิตของฟังไจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.