ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
นักวิจัย : สกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์
คำค้น : อุตสาหกรรม -- ไทย , การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต -- ไทย , การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย , ผลิตภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746375563 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาถึงระดับการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยจำแนกประเภทอุตสาหกรรมตามการจัดจำแนกประเภทอุตสาหกรรมไทย (TSIC) ในระดับ 3 digit และใช้วิธีการศึกษาแบบ Growth Accounting Approach ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522-2534 มีค่าค่อนข้างต่ำ (0.31%) หรือมีสัดส่วนต่อการเจริญเติบโตของผลผลิตที่แท้จริงเพียง 3.29% เท่านั้น อย่างไรก็ตามอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมในช่วงปี พ.ศ. 2529-2534 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2522-2529 โดยที่สัดส่วนการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ต่อการเจริญเติบโตของผลผลิตที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.25% ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เป็น 7.18% ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 นอกจากนั้นยังพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมในอุตสาหกรรมส่งออกมีค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมแข่งขันกับการนำเข้าและอุตสาหกรรมที่ไม่ได้แข่งขันกับการนำเข้า ซึ่งผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยควรเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยรวมอันเป็นปัจจัยสำคัญ ที่นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

บรรณานุกรม :
สกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ . (2540). การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ . 2540. "การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ . "การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ . การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.