ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ไดเบนซัลอะซิโทนเป็นตัวเร่งการสลายตัวด้วยแสง ของฟิล์มพอลิเอทิลีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ไดเบนซัลอะซิโทนเป็นตัวเร่งการสลายตัวด้วยแสง ของฟิล์มพอลิเอทิลีน
นักวิจัย : วาสนา ชัยยะรุ่งโรจน์
คำค้น : ไดเบนซัลอะซิโทน , การสลายตัว , โพลิเมอร์เอทิลีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ , ไพพรรณ สันติสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746371959 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ไดเบนซัลอะซิโทนถูกใช้เป็นสารเร่งการสลายตัวด้วยแสงในแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีน ในอัตราส่วนตั้งแต่ 0.05 ถึง 0.5 เปอร์เซ็นต์ ฟิล์มที่ได้ถูกนำมาทดลองใน 2 ภาวะเปรียบเทียบกัน คือ ในภาวะธรรมชาติโดยการตากแดดไว้กลางแจ้ง และในภาวะเร่ง โดยใช้เครื่องซีโนเทสต์เบตาแลมป์ หมู่คาร์บอนิลที่เกิดขึ้น (ค่าคาร์บอนิลอินเดกซ์) สามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่อง FTIR เพื่อใช้แสดงการแตกตัวในโครงสร้างทางเคมีของฟิล์มพอลิเอทิลีน นอกจากนี้ ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนิลอินเดกซ์และสมบัติเชิงกลกับเวลาที่ได้รับแสงทั้งสองภาวะ จากการวิจัยพบว่า ไดเบนซัลอะซิโทนสามารถนำมาใช้เป็นสารเร่งการสลายตัวด้วยแสง ในฟิล์มพอลิเอทิลีนทั้ง 2 ภาวะ และการสลายตัวจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณไดเบนซัลอะซิโทนเพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
วาสนา ชัยยะรุ่งโรจน์ . (2540). การใช้ไดเบนซัลอะซิโทนเป็นตัวเร่งการสลายตัวด้วยแสง ของฟิล์มพอลิเอทิลีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา ชัยยะรุ่งโรจน์ . 2540. "การใช้ไดเบนซัลอะซิโทนเป็นตัวเร่งการสลายตัวด้วยแสง ของฟิล์มพอลิเอทิลีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา ชัยยะรุ่งโรจน์ . "การใช้ไดเบนซัลอะซิโทนเป็นตัวเร่งการสลายตัวด้วยแสง ของฟิล์มพอลิเอทิลีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วาสนา ชัยยะรุ่งโรจน์ . การใช้ไดเบนซัลอะซิโทนเป็นตัวเร่งการสลายตัวด้วยแสง ของฟิล์มพอลิเอทิลีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.