ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นักวิจัย : บุษบา เพ็ญสุวรรณ
คำค้น : อุบัติเหตุทางถนน , อุบัติเหตุจราจร , บาดแผลและบาดเจ็บ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บดี ธนะมั่น , ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746363727 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ปัญหาการบาดเจ็บและตายด้วยอุบัติเหตุจราจรทางบกมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาเชิงพรรณา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ระหว่าง วันที่ 1 พ.ย. 2539-15 ม.ค. 2540 จำนวน 420 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอัตราส่วนเป็น 3.71:1 พบมากในช่วงอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 48.8) และเป็นผู้ขับขี่ (ร้อยละ 67.7) รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะของผู้บาดเจ็บมากที่สุด (ร้อยละ 79.7) มีลักษณะการเกิดอุบัติเหตุแบบรถชนกัน (ร้อยละ 57.6) มีการดื่มสุรา (ร้อยละ 46.7) ใช้ยาม้าหรือยาบ้า (ร้อยละ 4.0) ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ 95.4) มีระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บมาก (ร้อยละ 38.8) ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรทางบกของผู้บาดเจ็บไม่แตกต่างกัน (P>0.05) และส่วนใหญ่มีความรู้น้อยต้องปรับปรุง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมี 9 ตัวแปรเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ (P=0.0000), การสวมหมวกนิรภัย (P=0.0001), ผู้บาดเจ็บ (P=0.0031), การใช้ยาม้าหรือยาบ้า (P=0.0036), สถานที่เกิดอุบัติเหตุ (P=0.0078), การดื่มสุรา (P=0.0225), ความเร็วของรถ (P=0.0283), เวลา (P=0.0320) และเพศ (P=0.0339) ตามลำดับ ผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้เส้นทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อไป

บรรณานุกรม :
บุษบา เพ็ญสุวรรณ . (2539). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบา เพ็ญสุวรรณ . 2539. "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบา เพ็ญสุวรรณ . "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
บุษบา เพ็ญสุวรรณ . ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.