ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
นักวิจัย : อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์
คำค้น : ค่าปรับ , ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน , พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัทยา จิตติรัตน์ , ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746348604 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานสามารถใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับได้ตามลักษณะความผิดที่ไม่ร้ายแรง ตลอดจนความผิดที่ร้ายแรงหรือมีโทษจำคุกด้วยอีกทั้งอัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มีลักษณะเป็นการกำหนดอัตราโทษปรับแบบตายตัวชนิดที่มีอัตราโทษขั้นต่ำและขั้นสูงห่างกัน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าปรับ ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้ดุลพินิจอย่างมิชอบหรือบิดเบือนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงศึกษาถึงข้อบกพร่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ผลการศึกษาพบว่าการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 นั้น ขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความลักลั่น และนำไปสู่การเลือกปฏิบัติของเจ้าพนักงานได้ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ตลอดจนมาตรการที่นำมาประกอบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ในการลงโทษปรับมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฏหมายในการลงโทษ

บรรณานุกรม :
อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ . (2539). การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ . 2539. "การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ . "การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ . การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.