ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง
นักวิจัย : บุญรวย เมทนีกรชัย
คำค้น : อาชญากรรม , การลงโทษ , การกระทำผิดซ้ำ , สตรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743329153 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10987
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาลักษณะทั่วไปและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำ ของผู้หญิง เพื่อนำผลของการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 147 ชุด และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้หญิงที่กระทำผิดซ้ำจำนวน 10 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ การแจกแจง ความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าไคสแควร์ ซึ่งทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การมีภาระเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว อาชีพ รายได้ ภาระหนี้สิน ประเภทของครอบครัว สภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย และฐานความผิดของการกระทำผิดครั้งแรก กล่าวคือ ผู้หญิงที่มีอายุมากจะกระทำผิดซ้ำมากกว่าผู้หญิงที่มีอายุน้อย ผู้หญิงที่มีการศึกษาต่ำจะกระทำผิดซ้ำ มากกว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาสูง ผู้หญิงที่มีภาระเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว จะกระทำผิดซ้ำมากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีภาระเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ผู้หญิงที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะกระทำผิดซ้ำ มากกว่าผู้หญิงที่ประกอบอาชีพ ผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำจะกระทำผิดซ้ำมากกว่าผู้หญิงที่มีรายได้สูง ผู้หญิงที่มีภาระหนี้สินกระทำผิดซ้ำมากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีภาระหนี้สิน ผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวจะกระทำผิดซ้ำมากกว่า ผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวขยาย ผู้หญิงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีการกระทำผิด จะกระทำผิดซ้ำมากกว่าผู้หญิงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีการกระทำผิด และผู้หญิงที่กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์จะกระทำผิดซ้ำมากกว่า ผู้หญิงที่กระทำผิดในฐานความผิดอื่น

บรรณานุกรม :
บุญรวย เมทนีกรชัย . (2542). การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญรวย เมทนีกรชัย . 2542. "การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญรวย เมทนีกรชัย . "การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
บุญรวย เมทนีกรชัย . การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.