ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพด โดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพด โดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
นักวิจัย : มงคล แจ่มแจ้ง
คำค้น : เครื่องวัด , น้ำมันข้าวโพด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนันตสิน เตชกำพุช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746391674 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางเอ็นเอ็มอาร์สำหรับวัดสัญญาณการดูดกลืนพลังงานจากน้ำมันข้าวโพดในหลอดทดลอง แล้วแปลงสัญญาณให้เป็นปริมาณที่รับรู้ได้เชิงตัวเลขแบบแสดงผลทันที โดยในการวิจัยได้ทำการปรับปรุงเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์ให้มีสัญญาณรบกวนลดลง และทำการสร้างเครื่องมือขึ้นใหม่ประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 5 แอมแปร์ โดยกระแสมีความเรียบ 0.001 แอมแปร์ และคงที่อยู่นาน พัฒนาเครื่องสร้างสนามมอดูเลทสนามแม่เหล็กที่กวาดขึ้นลงเป็นแบบเชิงเส้น สร้างวงจรนับความถี่สูงย่านวิทยุ 1-20 เมกกะเฮิรตซ์ โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 100 เฮิรตซ์ และสร้างวงจรแปลงสัญญาณเอ็นเอ็มอาร์ให้เป็นปริมาณน้ำมันและแสดงผลทันทีออกทางโวลต์มิเตอร์ โดยเทียบให้ความต่างศักย์ 1 มิลลิโวลต์ ให้เท่ากับปริมาณน้ำมัน 1 มิลลิกรัม ซึ่งในการทดลองสามารถแสดงผลได้ในช่วง 3-150 มิลลิกรัม โดยมีความละเอียดในการแสดงผล 1 มิลลิกรัม เครื่องมือนี้สามารถนำไปวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพดเพื่อการพัฒนาและคัดพันธุ์ต่อไป

บรรณานุกรม :
มงคล แจ่มแจ้ง . (2540). การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพด โดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคล แจ่มแจ้ง . 2540. "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพด โดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคล แจ่มแจ้ง . "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพด โดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
มงคล แจ่มแจ้ง . การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพด โดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.