ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่าย
นักวิจัย : คัชรินทร์ สรรพกิจ
คำค้น : การศึกษาทางไกล , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัณฑนา ปราการสมุทร , เมธี ศรีสังวาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741724233 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดฝึกอบรมทางไกล โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางไกล กลุ่มเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ฝึกอบรมทางไกล การออกแบบแบ่งระบบออกเป็น 6 ระบบ คือ ระบบการลงทะเบียน ระบบงานจัดการโครงการฝึกอบรม ระบบงานคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ฝึกอบรม ระบบงานบันทึกการรับชำระเงิน ระบบงานฝึกอบรมทางไกลและประเมินผลสอบ และ ระบบงานประเมินผลโครงการ ซึ่งทั้ง 6 ระบบได้ออกแบบให้ทำงานประสานสอดคล้องกันภายใต้การทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนโปรแกรม ซึ่งพัฒนาโดยใช้ภาษา เอเอสพี และส่วนฐานข้อมูลโดยใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูล ไมโครซอฟต์ แอ็กเซส 2002 งานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการไทยและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางไกล ให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีความผิดพลาดน้อยลง

บรรณานุกรม :
คัชรินทร์ สรรพกิจ . (2545). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คัชรินทร์ สรรพกิจ . 2545. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คัชรินทร์ สรรพกิจ . "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
คัชรินทร์ สรรพกิจ . การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.