ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและเปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหน่ง ในการทำงานสำรวจการก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและเปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหน่ง ในการทำงานสำรวจการก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
นักวิจัย : บารมินทร์ เจริญพานิช
คำค้น : โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล , อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บรรเจิด พละการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721781 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

จากการที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นศูนย์กลางในหลายด้านเช่น ด้านการขนส่ง การศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งผลให้มีการขยายตัวของจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ดังนั้น ภาครัฐจึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น โดยก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งในการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อเป็นเส้นทางการวิ่งนั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจที่ทันสมัยมาใช้ และใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับวิศวกรสำรวจในประเทศไทย ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา รวบรวมข้อมูลวิธีการทำงานสำรวจ รวมถึงการเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการควบคุมทิศทาง ในการขุดเจาะอุโมงค์โดยใช้งานสำรวจ โดยในการศึกษาได้แบ่งวิธีการสำรวจออกเป็น 2 วิธี คือ วิธี Laser Theodolite and Target Unit และวิธี Robotec Survey System เพื่อเปรียบเทียบว่าวิธีใด ให้ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งที่เหมาะสมกว่ากัน จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูล (Compare Mean) และค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร (One Sample Test) พบว่าการทำงานสำรวจโดยวิธี Robotec Survey System เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมกับการทำงานสำรวจ เพื่อการขุดเจาะอุโมงค์สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน นอกจากนี้งานวิจัยได้นำเสนอผลการทดสอบทางสถิติ บนพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล โดยมีลักษณะการนำเสนอในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นการแทนข้อมูลภูมิศาสตร์ด้วยข้อมูลสถิติ ที่ได้จากการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
บารมินทร์ เจริญพานิช . (2545). การศึกษาและเปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหน่ง ในการทำงานสำรวจการก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บารมินทร์ เจริญพานิช . 2545. "การศึกษาและเปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหน่ง ในการทำงานสำรวจการก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บารมินทร์ เจริญพานิช . "การศึกษาและเปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหน่ง ในการทำงานสำรวจการก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
บารมินทร์ เจริญพานิช . การศึกษาและเปรียบเทียบความถูกต้องทางตำแหน่ง ในการทำงานสำรวจการก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.