ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
นักวิจัย : วัฒนา เล็กพูลเกิด
คำค้น : คุรุสภา , ครู -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , วิชาชีพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 , ครู -- มาตรฐาน , ครู -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741709196 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10921
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาแนวคิด หลักการ ความเป็นมา ปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ผลจากการศึกษาพบว่า องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพครูในปัจจุบันได้แก่ คุรุสภา ยังำม่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานของตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูที่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีมาตรการควบคุมตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพครูที่มีสภาพบังคับ และไม่สามารถควบคุมความประพฤติของผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว รวมทั้งไม่สามารถตั้งข้อจำกัดสิทธิใดๆ สำหรับการประกอบวิชาชีพครู การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องเปลี่ยนรูปแบบองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ให้เป็นองค์กรที่มีอิสระในการบริหารงาน ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดในรัฐบาล แม้องค์กรนี้จะเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหารก็ตาม เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลในการควบคุมการประกอบวิชาชีพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมการประกอบวิชาชีพให้มากที่สุด

บรรณานุกรม :
วัฒนา เล็กพูลเกิด . (2545). ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา เล็กพูลเกิด . 2545. "ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา เล็กพูลเกิด . "ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วัฒนา เล็กพูลเกิด . ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.