ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส
นักวิจัย : ประวีณมัย บ่ายคล้อย
คำค้น : ภาพยนตร์ , ผู้ชมภาพยนตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741731825 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11099
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผู้รับสารที่เป็นคอภาพยนตร์นอกกระแสและพฤติกรรมการเปิดรับและติดตามสื่อมวลชน ตลอดจนความคาดหวังต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส จากผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้รับสารที่มีลักษณะเป็นคอภาพยนตร์นอกกระแสนั้นมีความแตกต่างกันในด้านเพศ วัย การศึกษา และอาชีพ แต่ลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแสแต่อย่างใด 2. ผู้รับสารที่เป็นคอภาพยนตร์นอกกระแส มี 2 คุณลักษณะ คือ 2.1 เป็นผู้รับสารที่ชมทั้งภาพยนตร์ในกระแสและภาพยนตร์นอกกระแส 2.2 เป็นผู้รับสารที่ชมเฉพาะภาพยนตร์นอกกระแส 3. การเป็นคอภาพยนตร์นอกกระแส ทำให้เกิดความผูกพันกับเนื้อหาประเภทนี้ จึงทำให้เกิดพฤติกรรมการติดตามสื่อมวลชนที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส 4. การเปิดรับและติดตามสื่อมวลชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส เกิดจากแรงผลักดันและแรงกระตุ้นที่แตกต่างกันของผู้รับสาร 5. คอภาพยนตร์นอกกระแสมีความคาดหวัง และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์นอกกระแสแตกต่างกัน ทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อความเพลิดเพลินใจ การเข้าสังคม เพื่อการศึกษา และเพื่องานอาชีพ

บรรณานุกรม :
ประวีณมัย บ่ายคล้อย . (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประวีณมัย บ่ายคล้อย . 2545. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประวีณมัย บ่ายคล้อย . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ประวีณมัย บ่ายคล้อย . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.