ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
นักวิจัย : อรพินท์ ตรีอมรเลิศ
คำค้น : รับธรรมนูญ -- ไทย , การวิเคราะห์เนื้อหา , หนังสือพิมพ์ -- ไทย , การสื่อสารทางการเมือง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9743339329 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10617
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการมีส่วนช่วยพัฒนาทางการเมืองของหนังสือพิมพ์ผ่านการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทั้งนี้ได้วิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์-ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน ในช่วงระยะตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2539-วันที่ 27 กันยายน 2540 โดยศึกษาความถี่ของรูปแบบประเด็น ลักษณะการนำเสนอเนื้อหา การอ้างอิงแหล่งข่าว และบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ที่สะท้อนจากการนำเสนอเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. หนังสือพิมพ์นำเสนอประเด็นหลักคือการวิเคราะห์วิจารณ์ต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ/สสร./ต่อจุดยืนและท่าทีของกลุ่มต่างๆ ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการนำเสนอเนื้อหาตามพัฒนาการของเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆ มากที่สุด 2. หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพเช่น หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ให้ความสำคัญกับการเสนอเนื้อหาในลักษณะอธิบายความโดยให้สาระความรู้และย้ำเน้นถึงความสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง มากกว่าหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด 3. หนังสือพิมพ์แสดงบทบาทเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือการเป็นผู้แจ้งข่าวสาร การเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน การเป็นผู้ให้แนวคิด ปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามลำดับ 4. หนังสือพิมพ์อ้างอิงแหล่งข่าวโดยเน้นกลุ่มนักการเมือง คือ นักการเมืองฝ่ายค้านมากที่สุด รองลงมาคือสสร. องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน และนักการเมืองทางฝ่ายรัฐบาล ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อรพินท์ ตรีอมรเลิศ . (2540). การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพินท์ ตรีอมรเลิศ . 2540. "การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพินท์ ตรีอมรเลิศ . "การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อรพินท์ ตรีอมรเลิศ . การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.