ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป
นักวิจัย : กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด
คำค้น : มาลาเรีย -- การวินิจฉัยโรค , พลาสโมเดียมฟัลซิปารัม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อานนท์ วรยิ่งยง , วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721609 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัมและเชื้อไวแวกซ์ โดยอาสาสมัครมาลาเรียชุมชน จังหวัดตาก ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป วิธี Rapid Malaria Test (OptiMAL(R)) เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจฟิล์มโลหิตแบบหนาที่ย้อมด้วยสียิมซ่า ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน ตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวอย่างเลือดของประชากรที่อาศัยอยู่ใน 5 อำเภอชายแดน ไทย-พม่า จำนวน 454 รายที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์มาลาเรียชุมชน ระหว่างเดือนกันยายน 2545 ถึงเดือนมกราคม 2546 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียที่ศูนย์มาลาเรียชุมชน มีอายุเฉลี่ย 22.37 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 63.70 เชื้อชาติไทยร้อยละ 66.50 เชื้อชาติกะเหรี่ยง, พม่า ร้อยละ 33.50 อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 41.40 ตรวจพบเชื้อมาลาเรียร้อยละ 14.32 (วิธีการตรวจฟิล์มโลหิตแบบหนา) เป็นชนิดฟัลซิปารัมคิดเป็นร้อยละ 66.15 เชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ คิดเป็นร้อยละ 30.77 ที่เหลือเป็นเชื้อมาลาเรียชนิดมาลารีอีและไม่พบเชื้อมาลาเรียชนิดโอวาเล ชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูปวิธี Rapid Malaria Test (OptiMAL(R)) มีความไวร้อยละ 84.12 ความจำเพาะร้อยละ 100 ความแม่นยำ ร้อยละ 99.78 ความสามารถทำนายโรคเมื่อผลการตรวจเป็นบวก ร้อยละ 100 ความสามารถทำนายผู้ที่ไม่เป็นโรคเมื่อผลการตรวจเป็นลบร้อยละ 86.06 เชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ มีความแตกต่างระหว่าง การตรวจพบเชื้อมาลาเรียด้วยวิธีการตรวจฟิล์มโลหิตแบบหนาที่มีคุณภาพกับวิธีการตรวจด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูปวิธี Rapid Malaria Test (OptiMAL(R)) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมไม่มีความแตกต่าง (p>0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูปวิธี Rapid Malaria Test (OptiMAL(R)) มีความไวสูง (84.12%) และความจำเพาะสูงมาก (100%) และถ้าความหนาแน่นของเชื้อมาลาเรียมากกว่า 100 ตัวต่อเลือด 1 ไมโครลิตร ให้ผลการตรวจไม่แตกต่างกับวิธีการตรวจฟิล์มโลหิตแบบหนาฉะนั้นชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูปวิธี Rapid Malaria Test (OptiMAL(R)) เหมาะที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ที่พบมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมสูง และพื้นที่ห่างไกลซึ่งสามารถบอกผลการตรวจได้ไว และไม่ยุ่งยากในการทำฟิล์มหนาเพื่อการส่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งต้องอาศัยผู้ตรวจที่มีความชำนาญกว่า

บรรณานุกรม :
กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด . (2545). ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด . 2545. "ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด . "ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด . ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.