ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
นักวิจัย : เชาวรัตน์ จั่นประดับ
คำค้น : การควบคุมคุณภาพ , เหล็กแผ่นรีดร้อน , ห้องปฏิบัติการ , การเทียบมาตรฐาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741716257 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผันแปรของผลการทดสอบ และปริมาณทดสอบซ้ำของห้องปฏิบัติการทดสอบทางโลหะวิทยาของบริษัทตัวอย่าง โดยการปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคด้วยการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดบางรายการของระบบประกันความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025) ทำให้เกิดการพัฒนาศึกษาวิจัยวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีการทดสอบหลักอยู่ 2 ส่วนคือคุณสมบัติทางกล และส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึง 2 เครื่อง และเครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมี 1 เครื่องสำหรับขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนแรกจะทำการวิเคราะห์ระบบการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบก่อนประยุกต์ใช้ระบบพบว่ามีจุดที่มีค่าความผันแปรที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้แต่ต้องปรับปรุง 3 รายการ ( เกณฑ์ที่กำหนดมากกว่า 10 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30) และอยู่ในเกณฑ์ยอมรับไม่ได้อีก 3 รายการ (เกณฑ์ที่กำหนดมากกว่า 30%) รวมเป็น 6 รายการจากทั้งหมด 11 รายการ และมีปริมาณงานทดสอบซ้ำโดยเฉลี่ย 3.87% จากนั้นทำการประยุกต์ระบบที่ออกแบบไว้ตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025 ทำให้ปริมาณทดสอบซ้ำลดลงเหลือ 1.26% ค่า P/TV ปรับตัวดีขึ้น 5 รายการ จาก 6 รายการที่ต้องการปรับปรุงดังต่อไปนี้ จุดครากตัวของเครื่องวัดความต้านทานแรงดึง RMU จาก 13.57% เป็น 12.64%, ร้อยละการยืดตัวจาก 46.77% เป็น 34.56% เครื่องวัดความต้านทานแรงดึง Zwick มีการปรับตัวของร้อยละการยืดตัวจาก 80.72% เป็น 35.98% เครื่องวัดส่วนผสมทางเคมีมีการปรับตัวของฟอสฟอรัสจาก 29.86% เป็น 11.80% และซัลเฟอร์จาก 56.36% เป็น 24.03%

บรรณานุกรม :
เชาวรัตน์ จั่นประดับ . (2545). การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชาวรัตน์ จั่นประดับ . 2545. "การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชาวรัตน์ จั่นประดับ . "การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เชาวรัตน์ จั่นประดับ . การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.