ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในโครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในโครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักวิจัย : เรืองวิทย์ ปอสูงเนิน
คำค้น : การศึกษาทางการช่าง -- หลักสูตร , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสภาพและปัญหาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในโครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ วิทยาลัยเทคนิค 4 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ที่ปรึกษา โครงการผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรจากสถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนำเสนอในรูป ความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. ขั้นเตรียมการจัด วิทยาลัยเทคนิคมีการวางแผนการจัดหลักสูตร การเตรียม บุคลากร การจัดทำแผนการสอน การเตรียมวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน การเตรียมการ คัดเลือก นักศึกษา การเตรียมการฝึกงาน การเตรียมการวัดและประเมินผลการเรียนและสมรรถนะและ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปัญหาที่พบ ได้แก ครูผู้สอนมีภาระงานด้านการสอนมาก ครูพี่เลี้ยงติด ภาระงานในภาคการผลิตของโรงงานทำให้การสื่อสารในการดำเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง วัฒนธรรมด้านการทำงาน การดำเนินโครงการและการจัดหลักสูตรระหว่างสถานประกอบการกับ วิทยาลัยเทคนิคแตกต่างกัน 2. ขั้นดำเนินงานการจัด วิทยาลัยเทคนิคมีการปรับปรุงหลักสูตรฐาน สมรรถนะ โดยการเลือกอาชีพในสถานประกอบการให้ตรงตามระดับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง โดยนำอาชีพที่เลือกมาวิเคราะห์สมรรถนะหลักที่ช่างเทคนิคต้องมี และเขียนสมรรถนะ หลักแต่ละอย่าง แบ่งออกเป็นสมรรถนะย่อยที่เป็นคุณสมบัติของช่างเทคนิค เปรียบเทียบกับหลักสูตร ปัจจุบันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะถ้าสมรรถนะใดไม่มีในหลักสูตรดำเนินการโดยบูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษาท้องถิ่น มีการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน โดย การอบรมเชิงปฏิบัติ การในเรื่องวิธีการสอนและการจัดทำแผนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเตรียมความพร้อม ครูพี่เลี้ยงโดยการอบรมการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน การจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานศึกษาแบบหลากหลายปัญหาที่พบ ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรฐาน สมรรถนะต้องคัดสรรหลักสูตร ที่เหมาะสมแล้วปรับปรุงเนื้อหาการสอนต้องใช้ระยะเวลาสังเคราะห์ จากเอกสารหลายเล่ม สื่อการเรียน การสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคนิคมีปริมาณไม่เพียงพอและมี ตรงกับสาขางานในสถานประกอบ การ 3. ขั้นติดตามประเมินผลการจัด วิทยาลัยเทคนิคมีการติดตาม ประเมินผลขั้นเตรียมการจัดหลักสูตร และติดตามประเมินผลขั้นดำเนินงานการจัดหลักสูตร โดยที่ปรึกษา โครงการ และการรายงานผลการ ปฏิบัติการโครงการให้กับปริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) การดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่เป็น ไปตามแผนงานที่ได้วางไว

บรรณานุกรม :
เรืองวิทย์ ปอสูงเนิน . (2549). การติดตามการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในโครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองวิทย์ ปอสูงเนิน . 2549. "การติดตามการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในโครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองวิทย์ ปอสูงเนิน . "การติดตามการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในโครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
เรืองวิทย์ ปอสูงเนิน . การติดตามการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในโครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.