ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมไทย กับการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมไทย กับการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน
นักวิจัย : พัฒน์รพี เล้าตระกูล
คำค้น : สิทธิส่วนบุคคล -- ไทย , วัฒนธรรมไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11143
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่า วัฒนธรรมไทยมีผลต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ รวมถึงศึกษาการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน โดยวิธีการ เก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน และการวิจัย เชิงปริมาณโดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่การไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และวัฒนธรรม สิทธิร่วมกัน ส่วนวัฒนธรรมบอกกล่าว ค่านิยมเคารพผู้อาวุโสและความเชื่อในพระพุทธศาสนา พบว่า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน ในด้านการรับรู้และพฤติกรรมของ ประชาชนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล พบว่า การรับรู้หลักการในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากในกรณีต่างๆที่ยกมาเป็นกรณีศึกษา ประชาชนจะรับรู้ ว่าถ้าทำพฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่ในทางปฏิบัติประชาชนก็ยังปฏิบัติ พฤติกรรมเช่นนั้นอยู่ สำหรับสถานภาพของประชาชน พบว่า ความแตกต่างเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพไม่มีผลต่อการรับรู้ในเรื่องละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่ในส่วนของพฤติกรรม พบว่า ความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการละเมิด สิทธิส่วนบุคคลของประชาชน มีเพียงความแตกต่างในเรื่องเพศเท่านั้นที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน

บรรณานุกรม :
พัฒน์รพี เล้าตระกูล . (2549). วัฒนธรรมไทย กับการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒน์รพี เล้าตระกูล . 2549. "วัฒนธรรมไทย กับการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒน์รพี เล้าตระกูล . "วัฒนธรรมไทย กับการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พัฒน์รพี เล้าตระกูล . วัฒนธรรมไทย กับการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.