ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท
นักวิจัย : ณัฏฐรี บุญกิตติเจริญ
คำค้น : พุทธศาสนาเถรวาท , พุทธศาสนาเถรวาท , พุทธจริยธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมภาร พรมทา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732988 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10866
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสำคัญของแนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท ในปัจจุบันมีการตีความเกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็น 2 แบบ คือ จริยศาสตร์เชิงจิตวิทยาตีความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดแบบที่เกิดภายในจิตใจมนุษย์ และจริยศาสตร์เชิงอภิปรัชญาตีความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดตามตัวอักษร คือตีความว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดขึ้นจริงๆ ตามที่คัมภีร์บรรยายไว้ จากการศึกษาพบว่าพุทธจริยศาสตร์เชิงจิตวิทยาไม่เพียงพอต่อการอธิบายพุทธจริยศาสตร์ เนื่องจากจะทำให้ระบบจริบศาสตร์ขาดความยุติธรรมและขาดแรงจูงใจ ในการอธิบายระบบพุทธจริยศาสตร์จำเป็นที่จะต้องอาศัยคำอธิบายเชิงอภิปรัชญาเพื่อความสมบูรณ์ ดังนั้นมโนทัศน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแบบข้ามภพข้ามชาติจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการอ้างเหตุผลในระบบพุทธจริยศาสตร์ทั้งเชิงอภิปรัชญาและเชิงจิตวิทยา

บรรณานุกรม :
ณัฏฐรี บุญกิตติเจริญ . (2545). ความสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐรี บุญกิตติเจริญ . 2545. "ความสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐรี บุญกิตติเจริญ . "ความสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ณัฏฐรี บุญกิตติเจริญ . ความสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธจริยศาสตร์เถรวาท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.