ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
นักวิจัย : พัฒนา สุภาวงศ์วณิช
คำค้น : ธนาคารแห่งประเทศไทย , บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน , บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท , บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย , การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ , สินเชื่อที่อยู่อาศัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , สิริวัฒน์ พรหมบุรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741728298 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10868
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัยของเจ้าหนี้ 3 ราย คือ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อหาวิธีการปรับโครงหนี้ของเจ้าหนี้ดังกล่าว จากผู้บริหารที่มีอำนาจ หน้าที่ต่อการตัดสินใจ ระดับนโยบายโดยกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ผลการศึกษามีดังนี้ เปรียบเทียบกับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 11 วิธีกับหน่วยงานทั้ง3 แห่ง ที่เป็นเจ้าหนี้ การให้ความสำคัญของวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ ตามความเห็นของ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่เป็นหน่วยงานเอกชน เห็นว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่สำคัญที่สุดคือ วิธีลดหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับวิธีขยายระยะเวลาชำระหนี้ และวิธีลดอัตราดอกเบี้ย ตามลำดับ พบว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัยของเจ้าหนี้ทั้ง 3 ราย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 3 หรือ 4 วิธี คือ 1. วิธีขยายระยะเวลาชำระหนี้ 2. วิธีลดหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 3. วิธีลดอัตราดอกเบี้ย 4. วิธีปลอดภาระหนี้ จากแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 11 วิธี และการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นการใช้ร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบแล้วเห็นว่า การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวมีประเด็นที่แตกต่างกันคือ วิธีลดหนี้ เงินต้น-ดอกเบี้ย และวิธีลดดอกเบี้ย เป็นวิธีการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องลดภาระหนี้ของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ แต่วิธีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ วิธีปลอดภาระหนี้ และวิธีปรับหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว ให้ความสำคัญกับเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งประเด็นที่เสนอมาสอดคล้องกับ วิธีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัย

บรรณานุกรม :
พัฒนา สุภาวงศ์วณิช . (2545). การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนา สุภาวงศ์วณิช . 2545. "การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนา สุภาวงศ์วณิช . "การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พัฒนา สุภาวงศ์วณิช . การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.