ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : เนาวนิตย์ มุขสมบัติ
คำค้น : นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ , จริยธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพล สูอำพัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717016 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้านความอุตสาหะ ด้านความยุติธรรม ด้านความมีเหตุผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random cluster sampling ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 475 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง จำนวน 127 ข้อ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดู โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมโดยรวมและความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมรายด้าน ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี ด้านความอุตสาหะ ด้านความยุติธรรม และด้านความมีเหตุผล มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ว่านักเรียนมีจริยธรรมดี และพบว่า ปัจจัยด้าน เพศ ระดับอายุ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ที่อบรมจริยธรรม ภูมิลำเนา ลักษณะครอบครัว รายได้ของครอบครัว อาชีพและการศึกษาของผู้ดูแล การอบรมเลี้ยงดู ความบ่อยของการร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมอื่นในครอบครัว ขนาดของโรงเรียน การมีเพื่อนสนิทและครูในอุดมคติที่มีจริยธรรมและคุณธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมที่ชอบในโรงเรียนและความบ่อยของการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ที่แตกต่างกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
เนาวนิตย์ มุขสมบัติ . (2545). ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนาวนิตย์ มุขสมบัติ . 2545. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนาวนิตย์ มุขสมบัติ . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เนาวนิตย์ มุขสมบัติ . ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.