ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) ในเซลล์กระดูกอ่อน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) ในเซลล์กระดูกอ่อน
นักวิจัย : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
คำค้น : chondrosarcoma , matrix metalloproteinase-3 , osteoarthritis , siRNA , เซลล์มะเร็งกระดูกอ่อน , แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส-3 , โรคข้อเสื่อม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080178 , http://research.trf.or.th/node/2945
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส-3 (MMP-3) เป็นเอนไซม์ที่ผลิตจากเซลล์เนื้อเยื่อผูกพัน โดย พบว่าเอนไซม์นี้จะไปสลายโครงสร้างโปรตีโอกลัยแคนที่อยู่ในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน โดยพบระดับ เอนไซม์นี้สู่ในกระดูกอ่อนผิวข้อภาวะข้อเสื่อม ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาผลการกด การทำงานของยีน MMP-3 แบ่งเซลล์เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มควบคุม (G.1) กลุ่มได้รับ transfection solution (G.2) กลุ่มได้รับ siRNA ที่ไม่จำเพาะต่อยีนของ ยูแคริโอต (G.3) และกลุ่มที่ได้รับ MMP-3 siRNA (G.4) โดยทั้ง 4 กลุ่มทดลองแล่งเป็น 2 ส่วนคือ ชุดที่ได้รับสารอินเตอร์ลิวคิน 1 เบต้า (IL-1?) และชุดที่ไม่ได้รับสาร โดยทำการเลี้ยงเซลล์เป็นระยะเวลา 48 และ 72 ชั่วโมง จากนั้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเซลล์ การสร้างสารโปรตีโอกลัยแคน และการแสดงออกของยีน ผลจากการศึกษาพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองในเซลล์ที่ ได้รับ IL-1? โดยพบการตายของเซลล์กลุ่ม G.4 ต่ำกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในขณะที่ อัตราการมีชีวิตและอัตราการแบ่งเซลล์สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนการ ผลิตโปรตีโอกลัยแคนของกลุ่ม G.4 สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ระดับการ แสดงออกของยีน MMP-3 ในกลุ่ม G.4 ลดลงถึงร้อยละ 80 ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า siRNA สามารถยับยั้งการแสดงออกของยีน MMP-3 ได้ cells have been thought to participate in degradation of the extracellular matrix. Increased MMP-3 activities that degrade proteoglycans have been measured in osteoarthritis cartilage. This study aims to suppress the expression of the MMP-3 gene in in vitro human chondrosarcoma using siRNA. Cells were categorized into four groups: control (G.1); transfection solution treated (G.2); negative control siRNA treated (G.3); and MMP-3 siRNA treated (G.4). All four groups were further subdivided into two groups – treated and non-treated with IL-1? – following culture for 48 and 72 h. We observed the effects of gene suppression according to cell morphology, glycosaminoglycan (GAG) and hyaluronan (HA) production, and gene expression by using real-time polymerase chain reaction (PCR). In IL-1? treated cells the apoptosis rate in G.4 was found to be lower than in all other groups, while viability and mitotic rate were higher than in all other groups (p < 0.05). The production of GAG and HA in G.4 was significantly higher than the control group (p < 0.05). MMP-3 gene expression was downregulated significantly (p < 0.05). MMP-3 specific siRNA can inhibit the expression of MMP-3 in chondrosarcoma. This suggests that MMP-3 siRNA has the potential to be a useful preventive and therapeutic agent for osteoarthritis

บรรณานุกรม :
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ . (2553). การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) ในเซลล์กระดูกอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ . 2553. "การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) ในเซลล์กระดูกอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ . "การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) ในเซลล์กระดูกอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ . การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) ในเซลล์กระดูกอ่อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.